تعدادی لوازم آهن آلات

52333000

توضیحات

140001920000156469

140001460000146186
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه 3 مدنی /0000945  واجرائیه صادره از شعبه6 حقوقی دادگستری شهرستان فردیس له اسمعیل خوشبخت  وعلیه شهنام عسگر پور طاری که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ 6/984/000/000ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ومبلغ5% ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به محکوم علیه ، شامل : لیست ذیل ( بشرح نظریه کارشناسی) از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 1400/11/05 از ساعت 8 الی 9 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ  52333000ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  : 1-ورق محافظ دورتا دور کارگاه  هر کیلو قیمت واحد -/000/89 ریال 2- لوله های مربوط به نصب ورق ها هر کیلو  قیمت واحد -/000/93 ریال  3- یونولیت سقفی هر عدد قیمت واحد -/000/700 ریال  4- مقداری تیرآهن لانه زنبوری هر کیلو  قیمت واحد -/000/95 ریال  5- تعداد 15  عدد دوربین مدار بسته و دستگاه DVR مجموعه  قیمت واحد -/000/000/45 ریال 6- چهار چوب آهنی درب هر کیلو  قیمت واحد -/000/93 ریال  7- پروفیل آهن 30 عدد 8 هر کیلو -/000/120 ریال – لوله پلیکا فاضلابی شاخه -/000/200/2 ریال  9- میلگرد خاموت  10  هرکیلو گرم  قیمت واحد -/000/135 ریال  10- لوله آهنی روی انباری ها هر کیلو گرم قیمت واحد-/000/93 ریال  11- بشکه آهنی هر عدد قیمت واحد  -/000/850 ریال  12- تیرچه بتنی هر عدد  قیمت واحد -/000/500/6 ریال  13- تخته بنایی  هر عدد  قیمت واحد -/000/800/2 ریال .جمعا به مبلغ 52333000ریال  بر اساس موارد مهم زیر قیمت اقلام تعیین و اعلام میگردد . 1- کلیه آهن آلات زنگ زده و بعنوان ضایعات در نظر گرفته میشود . 2- جمع آوری آهن آلات و ورق های دور کارگاه امری است هزینه بر که از ارزش کالا میکاهد . 3- یونولیت و لوله های پلیمری دچار فرسودگی و تغییر رنگ شده و بعنوان کالای نو و مرغوب نمیتواند ارزش گذاری گردد . 4- دستگاه DVR روئیت نشد و نمیتوان ارزش دقیق آن را مشخص نمود و لیکن بصورت حدودی ارزش گذاری میگردد . 5- هزینه جمع آوری – برشکاری و توزین بر عهده برنده مزایده میباشد .

آدرس مال  مورد مزایده : فردیس – بلوار امام خمینی خیابان  سی و هفتم روبروی سیمرغ

 

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- یوسف قره داغی

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/11/05 از ساعت 8 الی 9