تعدادی فرش

2706000000

توضیحات

 
9209980350601225

140009460000259022
شعبه دوم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)

1400/10/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اجرای احکام مدنی شعبه  2  اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه  963059  ج/ 2 له  مهدي مؤذن كوهانستاني – محسن حاج زين العابدين محکوم عليه: مهدي هارون رشيدي – علي محمد هارون رشيدي  و  مبنی بر مطالبه مبلغ 660/805/059    ریال بابت محکوم به و 25/872/752 ریال  هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی چمعا 686/677/811 ریال  در تاریخ  12/  11 /1400 ساعت 11:30  صبح در محل واقع در خیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش  اموال توقیفی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید.طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روزقبل از جلسه مزایده به نشانی:  اصفهان -بلوار کشاورز – ابتدای اتوبان ذوب آهن -بعد از پل درچه – اولین کوچه سمت راست – انبار موسوی        نزد حافظ اموال مراجعه نمایند و از اموال  بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها با واریز به حساب سپرده دادگستری در جلسه مزایده شرکت نمایند.ضمنا .  طالبین  خرید  باید در  روز مزایده 10 درصد بها  به مبلغ  68/667/781 ریال  را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم  نمایند  قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری  میباشد .پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت  برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا 10 در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا جهت واریز 10 درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده یک روز قبل از مزایده راس ساعت 12/00 به واحد مزایده با داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است از اقلام توقیفی صرفا به میزان محکوم به و حق الاجرا مبلغ 686/677/811 ریال به فروش می رود.

پرونده 963059 تاريخ 29/07/1400 موضوع قيمت گذاري فرشهاي توقيفي. در مورد دعوي مهدي موذن به طرفيت مهدي هارون الرشيدي به اطلاع مي رساند اينجانب در تاريخ 30/07/1400 با هماهنگي قبلي و با حضور حافظ اموال آقاي احمد موراني از فرشهاي ماشيني توقيفي در پرونده مذكور بازديد و معاينه به عمل آورده. فرشهاي توقيفي از كارخانه هاي متفاوت نظير سليمان، آرشام، نگين مشهد، نگين مشهد تابان، فرخ مهر و در ابعاد 12، 9، و 6 متري مي باشند و با توجه به اينكه حالت اوليه خود را از دست داده و كاور اكثر آنها باز و يا پاره شده بنابر اين بعنوان فرش دست دوم خريد و فروش مي شوند. عليهذا قيمت فعلي آنها با توجه به موقعيت بشرح زير مي باشد: رديف شرح متراژ تعداد في قيمت كل (ريال) 1 فرش 1200 شانه 3*4 5 000/000/72 000/000/360 2 فرش 700 شانه 3*4 15 000/000/60 000/000/900 3 فرش 1000 شانه 3*4 8 000/000/66 000/000/528 4 فرش 1500 شانه 3*4 4 000/000/84 000/000/336 5 فرش گبه عشاير 3*4 4 000/000/42 000/000/168 6 فرش سليمان 2.5*3.5 3 000/000/54 000/000/162 7 فرش 1200 شانه 2*3 7 000/000/36 000/000/252 جمع كل دويست و هفتاد ميليون و ششصد هزار تومان2/706/000/000 ریال می باشد 

اطلاعات بیشتر

مهلت

12/  11 /1400 ساعت 11:30  صبح