تعدادی فرش دست باف

410000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988511000838
شماره آگهی:
140028460000014853
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير
تاریخ صدور:
1400/02/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

بموجب دادنامه شماره 99/11001323 صادره در پرونده كلاسه 9900900 شعبه دوم خانواده شهرستان ملاير موضوع پرونده اجرايي كلاسه 9902056 اين اجرا محكوم عليه احسان نصيرپور محكوم است به پرداخت مهريه در حق محكوم له نيلوفر حسن وند از طريق مزايده ، لذا بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاء محكوم به و هزينه اجرايي ملک موصوف در اين اجرا توسط كارشناس رسمي دادگستري بشرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است از ساعت 10 الي 11 صبح مورخ 1400/03/12 در محل اجراي احکام مدني دادگستري ملاير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد فروخته خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليك از سوي اجرا احکام مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورت اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي اجراي احکام مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد ، ضمناً وجه مزايده نقداً روز مزايده اخذ خواهد گرديد ؛ کارشناسي به دفتر اجراي احکام مدني تحويل تا اجازه شرکت در مزايده را داشته باشند. ، اموال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس به شرح ذيل ميباشد:

موارد مزايده

1- دو تخته فرش دستبافت اردکان يزد زمينه کرم استفاده شده و کارکرده همچنين شسته شده 9 متري هر تخته 120/000/000 ريال جمعاً 240/000/000 ريال

2- يک تخته فرش دستبافت اردکان يزد زمينه کرم استفاده شده و کارکرده همچنين شسته شده 6 متري به قيمت 80/000/000 ريال

3- يک تخته فرش دستبافت اردکان يزد زمينه کرم استفاده شده و کارکرده همچنين شسته شده (ابعاد 1/45 * 2/60) به قيمت 90/000/000 ريال

*جمع کل موارد فوق 410/000/000 ريال مي باشد.

قاضي اجراي احکام مدني دادگستري ملاير

مهري صديقي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.12 ساعت 10 صبح