تعدادی دستگاه الکتروموتور

رایگان

توضیحات

9609983665500631

140009460000251237
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/14

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي-                                                                                                          آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي سيد مهدي ساداتي  عليه آقاي محمود رضا مقصودي و قاسم هاشمي و مبلغ  450/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 15/130/000 ريال خسارت دادرسي و  حق الوکاله  طبق تعرفه و مبلغ ريال بابت خسارت تاخير تأديه از زمان صدور چک تا زمان اجراي حکم بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات اعلامي از بانک مرکزي و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال ثالث معرف مال آقاي  شهاب الدين عارف  واقع در شرکت افزون پلاست شامل:

رديف –   جنس-      تعداد-                    -مارك بها(تومان)        – مشخصات

1- الكتروموتور 3 فاز يكدستگاه PEM 9/000/000  20HP/ 1400RPM/بدنه چدني 

2- الكتروموتور 3 فاز يكدستگاه PEM 8/500/000 15HP/ 1800RPM بدنه چدني 

3- الكتروموتور 3 فاز يكدستگاه HUALI 15/000/000 30HP/ 1500RPM بدنه چدني 

4- الكتروموتور 3 فاز يكدستگاه PEM 9/500/000 15HP/ 970RPM 

5- الكتروموتور 3 فاز يكدستگاه PEM 20/000/000 30HP. 970RPM     

6- الكتروموتور 3 فاز يكدستگاه HUALI 7/500/000 15HP/ 1500RPM  

7- الكتروموتور 3 فاز يكدستگاه PEM 3/000/000 5HP/ 950RPM     

8- الكتروموتور 3 فاز يكدستگاه چيني 17/000/000 22KW/1000RPM   

9- الكتروموتور 3 فاز يكدستگاه چيني 15/000/000 22KW/2930RPM 

10- الكتروموتور 3 فاز 6 دستگاه چيني 15/000/000 5.5KW/1500RPM    

11- ميكسر يكدستگاه موتوژن و گيربكس 60/000/000 5.5KW/1500RPM 

12- اره كنده بر نجاري يكدستگاه چيني 11/000/000 با فلكه 50cm   

13- الكتروموتور پمپ مطبق يكدستگاه چيني 12/000/000 5.5hp/ 2900rpm 

14- الكتروموتور3فاز 2 دستگاه چيني 7/000/000 7.5hp/ 2900rpm   

15- الكتروموتور با گيربكس يكدستگاه چيني 12/000/000 10hp/ 250rpm و جمع اقلام ارزيابي شده با تلورانس 10% برابرمبلغ  221/500/000 تومان ارزيابي شده است .

توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح فوق اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/10  از ساعت 10  در  واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده فوق الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند .دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/11/10  از ساعت 10