تعدادی درب و پنجره آلومینیومی و فلزی و سقف کاذب

152000000

توضیحات

تعداری درب و پنجره آلومینیومی و فلزی و سقف کاذب کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08