تعدادی خودرو و لوازم منقول

2378472500

توضیحات

140012920001786023

140012460000244660
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان آباده

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

    در پرونده کلاسه 0000421 این اجرا به موجب دادنامه شماره 140012390005061046شعبه سوم دادگاه حقوقی آباده و اجراییه مربوط آقای علیرضا صبوری فرزند غلامحسین به تحویل یک دستگاه سواری تیبا 2  – دو دستگاه سواری پراید 131-دو دستگاه سواری پژو 206 تیپ2-و یک دستگاه سواری دنا پلاس توربو شارژ دنده ای همگی صفر کیلومتر بر اساس اوصاف قراردادهای بین طرفین در حق آقای امیر حسین نیکو محکوم شده حسب نظریه کارشناس مربوط خودروها با مشخصات فوق جمعا به مبلغ 14/380/000/000 ریال ارزیابی شده و و در قبال محکوم به اخیر اموالی توقیف جهت حفاظت به امین اموال آقای مجتبی پازوکی به شماره تماس 09171511581 تحویل شده . اموال عبارت است از  لوله پولیکا فاضلابی 100، 25 شاخه هر واحد 5.600.000 –  لوله پولیکا فاضلاب 90 ، 25 شاخه هر واحد 4.300.000 – لوله پولیکا فاضلابی 63، 25 شاخه هر واحد 2.900.000- سه راهی خم 110، 7 شاخه هر واحد 610.000  – سه راهی 45: 110، 15 شاخه هر واحد 660.000 – سه راهی 45-90-110، 20 شاخه هر واحد 600.000 – سه راهی 45-63-110، 7 شاخه هر واحد 430.000 -سه راهی 90-63-110، 7 شاخه هر واحد 396.000 – سه راهی 45-90، 25 شاخه هر واحد 509.000 – سه راهی 45-63-90، 15 شاخه هر واحد 365.000 – سه راهی 90-63-110، 15 شاخه هر واحد 278.000 – سه راهی 90-63، 25 شاخه هر واحد 210.000 – سه راهی 45-63، 20 شاخه هر واحد 258.000 – زانو 110، 5 شاخه هر واحد 512.000 – زانو 90، 20 شاخه هر واحد 457.000 – زانو 63، 15 شاخه هر واحد 191.000 – سوکت 110، 70 شاخه هر واحد 249.000 – سوکت 90، 70 شاخه هر واحد 162.000 – سوکت 63، 100 شاخه هر واحد 93.000 – زانو 45-110، 70 شاخه هر واحد 313.000 – زانو 45-90، 70 شاخه هر واحد 216.000 – زانو 45-63، 70 شاخه هر واحد 123.000 – زانو 90-63، 30 شاخه هر واحد 154.000 – زانو 90-110، 15 شاخه هر واحد 389.000 – کلاهک سه کاره، 20 شاخه هر واحد 400.000 – تبدیل 90-110، 15 شاخه هر واحد 125.000 – تبدیل 63-90، 30 شاخه هر واحد 144.000 – چسب قوطی 96 عدد هر واحد 340.000 – دریچه بازدید 63، 10 عدد هر واحد 125.000 – دریچه بازدید 110، 10 عدد هر واحد 309.000 – زانو 90-90، 20 عدد هر واحد 279.000 – دریچه بازدید 90، 10 عدد هر واحد 216.000 – درپوش 110، 10 عدد هر واحد 114.000 – درپوش 90، 10عدد هر واحد 84.000 – درپوش 63، 10 عدد هر واحد 49.000 – کپ پولیکا درپوش انتهایی 110، 10 عدد هر واحد 114.000 – کپ پولیکا درپوش انتهایی 90، 10 عدد هر واحد 84.000 – کپ پولیکا درپوش انتهایی 63، 10 عدد هر واحد 49.000 – پکیج آریستون CARES X24، 3 عدد هر واحد 178.000.000 – پکیج آریستون GENUS X35، 2 عدد هر واحد 240.000 – شلنگ 4/3 فلکسی 30 به 60، 10 عدد هر واحد 900.000 – شلنگ 4/3 فلکسی 30- به 60، 10 عدد هر واحد 1.050.000 – محافظ برق پکیج، 5 عدد هر واحد 600.000 – فیلتر گاز کاموس 4/3، 5 عدد هر واحد 150.000 – مهره و دنباله برنجی (فیلتر گاز)، 5 عدد هر واحد 180.000 – فیلتر پلی فسفات، 5 عدد هر واحد 1.000.000- گیر تک ضرب صافی دار 4/3، 10 عدد هر واحد 1.250.000 – شیر صافی 2/1، 10 عدد هر واحد 1.000.000 – جعبه کلکتور 45 × 45 (15010)، 5 عدد هر واحد 3.500.000 – جعبه کلکتور 65 × 45 (15012)، 5 عدد هر واحد 4.700.000 – فوم 25، 400 متر هر واحد 9.000 – فوم 16، 1800 متر هر واحد 6.500.000 قیمت کل 11.700.000 – کلکتور (2/1 × 2) 4 انشعاب (12524)، 5 عدد هر واحد 2.350.000 – کلکتور (2/1 × 2) 3 انشعاب (12523)، 5 عدد هر واحد 1.770.000 – کلکتور (2/1 × 2) 5 انشعاب (12525)، 5 عدد هر واحد 2.950.000 – کلکتور (2/1 × 2) 6 انشعاب (12526)، 5 عدد هر واحد 3.550.000 – کلکتور (1 × 4/3) 2  انشعاب – یکسر روپیچ، 5 عدد هر واحد 1.870.000 – تبدیل روپیچ 4/3 توپیچ 2/1 نیکل (10408)، 10 عدد هر واحد 125.400 – والو 90 کوپلی 4 × 25، 10 عدد هر واحد 1.255.000 – والو کلکتور کوپلی 4/3 × 25، 10 عدد هر واحد 750.000 – زانو دیواری 4/3 × 25 (21618)، 20 عدد هر واحد 1.130.000 – زانو روپیچ کوپلی 4 × 25، 20 عدد هر واحد 810.000 – درپوش کلکتور 4 (12592)، 20 عدد هر واحد 295.000 – زانو دیواری پرسی 2/1 × 16 (21610)، 160 عدد هر واحد 370.000 – سراه 90 دیواری پرسی 16 × 2/1 × 16 (21510)، 60 عدد هر واحد 538.000 – مهره ماسوره پرسی 4/3 × 25 (30820)، 5 عدد هر واحد 1.180.000 – سراهی تبدیل پرسی 25 × 16 × 25 (20750)، 5 عدد هر واحد 960.000  – زانو کلکتور با مهره پرسی 2/1 × 16، 100 عدد هر واحد 485.000 – صفحه نصب 153 (12410)، 40 عدد هر واحد 39.600 – صفحه نصب 500 (12412) 40 عدد هر واحد 107.700 – صفحه نصب زیر پکیج (12452)، 5 عدد هر واحد 91.900 – صفحه نصب تک 73 (12310)، 40 عدد هر واحد 18.000 – درپوش بلند 20 (12210)، 160 عدد هر واحد 15.000 – لوله 5 لایه 16 (91216)، 1800 متر هر واحد 98.000 – لوله 5 لایه 25 (92025)، 400 متر هر واحد 310.000 – لوله 5 لایه 20 (91620)، 200 متر هر واحد 170.000 – فوم 20، 200 متر عدد هر واحد 8.000 – زانو دیواری پرسی 2/1 × 20 (21614)، 30 عدد هر واحد 510.000 – سراه 90 دیواری پرسی 20 ×  2/1  × 20 (21514)، 20 عدد هر واحد 760.000 – کلکتور (2/1 × 4) 7  انشعاب (12527)، 5 عدد هر واحد 4.100.000 – کلکتور (2/1 × 4) 8 انشعاب (12528)، 5 عدد هر واحد 4.720.000 توسط کارشناس رسمی دادگستری جمعا به مبلغ 2/378/472/500 ریال که مصون از اعتراض مانده ارزیابی شده . در نظر است در مزايده حضوري روز سه شنبه 1400/10/28 ساعت 10تا 11 صبح در این شعبه نسبت به فروش آن اقدام گردد . مراتب آگهي مي گردد و خريدار می تواند تا 5 روز قبل از مزايده نسبت به بازدید آن ضمن هماهنگی با حافظ اموال بنشانی آباده خیابان امام روبروی بنیاد شهید مغازه پازوکی اقدام نماید . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع می شود . مال متعلق به كسي است كه بالا ترين قيمت را قبول نمايد . برنده مزايده باید ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قيمت کل مال ( مزايده ) اقدام نماید و حداقل10% آنرا به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد یا ده درصد قیمت پایه را طی چک تضمینی بانکی در وجه اجرای احکام اخذ و در روز مزایده همراه داشته باشد . محکوم له مي توانند مانند سايرين در امر مزايده شركت نمايند اما مامورين اجرا وكساني كه مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببي و نسبي نمي توانند در امر خريد شركت نمايند. هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد . تلفن 07144342081 تا 2085 داخلی 216 و 217

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری آباده -نعمت الهی

اطلاعات بیشتر

مهلت

سه شنبه 1400/10/28 ساعت 10تا 11 صبح