تعدادی الیاف

170865750000

توضیحات

9709980210600365

140009460000195436
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي امير مدرسي  عليه آقاي سيد حسين جمال به مبلغ 156/703/263/079 ريال بابت اصل خواسته و خسارات آن  و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال ثالث  امير حميدي شامل: مقدار 245850کيلوگرم الياف از جنس آکرليک شامل 50عدل الياف اکرليک کات شده دودي به وزن 11500کيلو گرم -350عدل الياف آکرليک کات شده سفيد به وزن 52500کيلو گرم -250عدل تاپس کات شده سفيد به وزن 62500کيلوگرم -90عدل تاپس کات شده بژ به وزن 18000کيلو گرم-370 عدل الياف آکرليک کات شده رنگي روشن به وزن 49950 کيلوگرم و 257 عدل تاپس کات شده کرم به وزن 51400کيلوگرم جمعا به وزن 245850کيلوگرم الياف وتاو رنگ شده به مبلغ هر کيلوگرم 695/000 ريال جمعا به مبلغ 170/865/750/000 ريال

توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ 1400/09/18 از ساعت 11 در واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي : از نظر کارشناس محترم جمع کل اموال معرفي شده  فوق به مبلغ 170/865/750/000 ريال ارزيابي گرديده است.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ 1400/09/18 از ساعت 11