تعدادی البسه

1360000000

توضیحات

9709980227300190

140068460000515763
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

در پرونده اجرایی به کلاسه 0000186 -ج/4  .به موجب اجرائیه صاده از شعبه 13دادگاه عمومی تهران اقای امید فلاحتی فرزند رمضانعلی محکوم است به پرداخت مبلغ 4/367/500/000 ریال بابت اصل خواسته بهمراه خسارت تاخیر تادیه  ومبلغ 157/170/000 ریال هزینه دادرسی در حق اقای مهرداد اسدی ساری قیه و  نیم عشر دولتی. که حسب تقاضای محکوم علیه اموال منقول متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل به مبلغ2/927/150/000 ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردیده اموال مذکور در روز یکشنبه بتاریخ 1400/11/10 از ساعت 13/00 الی 13/30 در نشانی تهران خیابان فلکه دوم صادقیه کوچه پرویز طبقه سوم پارکینگ طبقاتی انبار از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان 2/927/150/000.ریال شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود . ضمناً 10% ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه بصندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت 10% دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید مزایده توسط مقام قضائی ذیصلاح ، اموال مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.

 

1-شلوار زنانه جین و کتان-تعداد 1000-قیمت واحد1/360/000 ریال- قیمت کل1/360/000/000ریال

2-پیراهن مجلسی ترک-    “325         “1/550/000 ریال                “503/750/000 ریال

3-کت کتان مردانه-            “125        “1/580/000 ریال              “197/500/000 ریال

4-پیراهن مردانه چارخانه    “270          “960/000 ریال                  “259/200/000 ریال

5-شلوار جین بچه گانه      “120          “1/180/000 ریال              “141/600/000 ریال

6-تیشرت آستین بلند زنانه”150          “660/000 ریال                  “99/000/000 ریال

7-تیشرت آستین کوتاه زنانه  “370        “580/000 ریال                      “214/600/000 ریال

8-شلوارک جین پسرانه          “90    “1/050/000 ریال                    “94/500/000 ریال

9-شلوارک کتان مردانه            “50    “1/140/000 ریال                  “57/000/000 ریال

اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ 1400/11/10 از ساعت 13/00 الی 13/30