تعدادی البسه مردانه

42000000

توضیحات

9909980228000318

140068460000515752
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

 

در پرونده اجرایی به کلاسه 9900956-ج/1.به موجب اجرائیه صاده از شعبه 20دادگاه عمومی تهران علیه پشمبافی ایران برک محکوم است به پرداخت مبلغ 375/509/228 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/000/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناس در حق خانم فدرا سوری و مبلغ.1/800/000ریال بابت نیم عشر اجرائی در حق دولت که حسب تقاضای محکوم له اموال منقول متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل جمعاً به مبلغ 379/600/000 ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردیده اموال مذکور در روز یکشنبه  بتاریخ 1400/11/03 از ساعت13/00الی13/30در نشانی تهران-خ یوسف اباد بین خ 16 و 18 پ148 طبق 2 واحد 6 از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان 379/600/000.ریال شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود . ضمناً 10% ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه بصندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر اینصورت 10% دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید مزایده توسط مقام قضائی ذیصلاح ، اموال مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.

 

1- تعداد 100 دست کت و شلوار مردانه دارای نام تجاری ایران برک در سایز ها ی 48 الی 54 و رنگ های مختلف ،پارچه فاستونی و دارای ترکیب90 درصد پلی استر و 10درصد پشم و مدل انها از نوع ساده مردانه می باشد هر دست کت و شلوار به قیمت 250/000/000 ریال

2-تعداد 21 عدد کت تک از سایز 48 الی 62  با نام تجاری ایران برک در رنگ ها مختلف  هر کت تک به قیمت 42/000/000 ریال

پایه مزایده 292/000/000ریال می باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ 1400/11/03 از ساعت13/00الی13/30