تعدادی اقلام و لوازم خانگی

833000000

توضیحات

9909980330200693

140091460000563571
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع شماره بيست و چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 9900082 ش ج 2 عبداله سجودی علیه مهردادقاسمی در شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران با موضوع تخلیه عین مستاجره این اجرای احکام قصد دارد جهت وصول مبلغ حق الحفاظه مربوطه به آقای حمید سجودی به میزان 72/000/000ریال )هفت میلیون و دویست هزار تومان ) از محل فروش اقلام منقول که مربوط به مستاجر آقای مهرداد قاسمی تادیه شود اقلام منقول پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل قیمت گذاری شده است و مبلغ 5/000/000 ریال بابت حق الزحمه کارشناسی از سوی موجر پرداخت شده است.پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین نهیتا وقت مزایده برای تاریخ 1400/10/22 از ساعت 12:30تا 13 تعیین شده است اقلام مورد مزایده نوع و قیمت آن به شرح ذیل است : 1-یک دستگاه ماشین ماشین لباسشویی صنعتی 25 کیلوئی آراز قابل راه اندازی به میزان 0310/000/000 ریال (سی و یک میلیون تومان )2-یک دستگاه خشک کن صنعتی 10 کیلویی (سی و یک میلیون قابل راه اندازی به میزان 70/000/000 ریال (هفت میلیون تومان ) 3-یک دستگاه اتوپرس یونیور سال آراز 110 سانتی متر قابل راه اندازی به میزان 180/000/000ریال (هجده میلیون تومان ) 4-یک دستگاه دیگ بخار خشکشویی  60 کیلیویی 18 اسب قابل راه اندازی به میزان 250/000/000ریال (بیست و پنج میلیون تومان ) 5-یک عدد میز کار فلزی به میزان 8/000/000 ریال (هشتصد هزار تومان )6- یک عدد تلفن رومیزی به میزان 7/000/000 ریال (هفتصد هزار تومان ) 7-یک عدد مانیتور 17 اینچ به میزان 8/000/000 ریال (هشتصد هزار تومان ) مجموع قیمت پایه 7 قلم معادل 833/000/000  ریال (هشتاد و سه میلیون و سیصد هزار تومان ) ارزیابی شده است .مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد مورد مزایده فروخته خواهد شد برنده مزایده  باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی را یک ماه از تاریخ مزایده تودیع در غیر این صورت 10 درصد پرداختی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده در وقت دیگری تجدید خواهد شد .مزایده در روز و ساعت اعلامی در اتاق اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران به آدرس تهران تقاطع اتوبان باقری و زین الدین مجتمع قضایی شهید باهنر شورای حل اختلاف شهید باهنر (24) اتاق اجرای احکام برگزار خواهد شد شرکت کنندگان در مزایده میتوانند 5 روز قبا از انجام مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از اقلام مورد مزایده بازدید بعمل آورند.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/22 از ساعت 12:30تا 13