تعدادمسواک21821

12600000000

توضیحات

140068920000462091

140068460000506965
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران له آقای علیرضا بیرجندی علیه 1-آقای رضا برهانی، 2-شرکت توسعه آتیه ایرانیان کیش،  3-آقای امیرحسین کلاه دوزان، 4-آقای محمدهادی کلاهدوزان،  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ7/273/533/556ریال بابت محکوم به و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ363/676/677 ریال بر عهده محکوم علیه می باشد به همین منظور اموال ذیل توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. ضمناً محل نگهداری اموال واقع در تهران، دیباجی جنوبی، بالاتراز پارک ارغوان، کوچه کیوان، پلاک8،  می باشد. همچنین طبق نظریه کارشناسی مشخصات اموال به شرح ذیل است. اقلام موجود شامل مسواک رویال Royal مدل اکسپرت Expert دارای شماره پروانه بهداشتی 1207672010971080 به تاریخ انقضاء 12/2024 واردکننده شرکت توسعه آتیه ایرانیان کیش میباشد. برابر مدارک موجود و فاکتورهای فروش ارزش ریالی هرعدد از مسواک رویال اکسپرت به مبلغ 350000 ریال معادل سی و پنج هزارتومان کارشناسی می گردد. باتوجه به موارد مذکور ارزش ریالی تعداد 36000 (سی و شش هزار) عدد مسواک رویال مدل اکسپرت به مبلغ کل 12/600/000/000 ریال مجموعاً معادل یک میلیارد و دویست و شصت میلیون تومان محاسبه میگردد .

مزایده تعداد21821 عدد مسواک با مشخصات فوق  با احتساب محکوم به و هزینه نیم عشر اجرایی  و یا تعداد 20782 عدد مسواک بدون احتساب نیم عشر اجرایی می باشد .

مزایده در مورخ 1400/11/6 ساعت 11 الی 12 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

            اجرای احکام شعبه  دوم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/11/6 ساعت 11 الی 12