تراکتور مدل 285 سریال 48475 سال تولید 1371

900000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409980011000490
شماره آگهی:
140191460000527471
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش صفادشت
تاریخ صدور:
1401/10/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده ( نوبت اول )

در پرونده کلاسه فوق اجرای احکام مدنی، محکوم علیه شرکت پالیز کشت آریا محکوم است به پرداخت محکوم به به میزان 1/254/098/253 ریال (بابت اصل محکومیت ، تاخیر تادیه ،دستمزد کارشناس) در حق محکوم له محمد جان هزاره فرزند غلام نبی و پرداخت هزینه های اجرایی 62/904/912 ریال که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت مال توقیفی جمعا به ارزش  900/000/000 ریال برآورده شده و سپس مقرر گردید روز  یک شنبه تاریخ 1401/10/25 از ساعت 09 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش صفادشت واقع در استان تهران شهرستان ملارد صفادشت بلوار اصلی ضلع شمال میدان نبی اکرم (ص) اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا طالبین می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع و هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده با در دست داشتن کارت ملی و کارت عابر بانک در مراسم مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت پایه کارشناس شروع و هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس از طریق دستگاه کارتخوان (پوز) موجود در دادگاه به سپرده موقت دادگستری از خریدار اخذ و الباقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هر گونه اعتراض از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد . نشانی صفادشت پارکینگ محمدی مال توقیفی منقول به شرح ذیل می باشد: تراکتور مدل 285 سریال 48475 سال تولید 1371 قدرت 75 اسب بخار وزن 2800 کیلوگرم لاستیک فرسوده شماره موتور 15772610 تراکتور سازی تبریز موتور روشن نشده (فقدان باطری ) فقدان پلاک انتظامی میباشد وسیله مربطه کلا نیاز به بازسازی دارد با عنایت به مراتب فوق ارزش پایه مزایده اقلام 900/000/000 ریال برآورد و اعلام میگردد ./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25