تخریب و آواربرداری تعداد 5 باب منزل مسکونی در شهر صالح آّباد

رایگان

توضیحات

تخریب و آوار برداری 5 باب منزل مسکونی در شهر صالح آباد کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.