تخریب و آواربرداری تعداد 2 واحد مسکونی به شماره های 4 و 24 در شهر ایلام

160000000

توضیحات

تخریب و آوار برداری 2 واحد مسکونی در شهر ایلام کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08