تخریب وخاکبرداری و فروش ضایعات ساختمان اداره امور مالیاتی شهرستان دهلران

527000000

توضیحات

تخریب وخاکبرداری و فروش ضایعات ساختمان اداره امور مالیاتی شهرستان دهلران

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/25