تخت خواب و بوفه

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9909988516400483
شماره آگهی:
140028460000018958
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان ملاير
تاریخ صدور:
1400/02/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

((آگهي مزايده نوبت اول))

در پرونده کلاسه 9901210 اجرائي راي صادره از شعبه 114شوراي حل اختلاف ملاير آقا ي سعيد ملاکريمي محکومند به پرداخت مبلغ 93/834/670ريال به عنوان اصل خواسته در حق آقاي علي قنبري و مبلغ 4/000/000 ريال بعنوان نيمعشر دولتي لذا با توجه به اينکه محکوم عليه سعيد ملاکريمي نسبت به پرداخت ذمه خويش اقدامي نکرده اند اين اجرا به در خواست محکوم له علي قنبري اقدام به توقيف اموالي بشرح ذيل نموده که در تاريخ1400/3/10 ساعت 11 الي 12 اقدام به عمليات مزايده در واحد اجراي احکام حقوقي شعبه دوم شوراي حل اختلاف ملاير جهت تاديه دين محکوم عليه مينمايد معهذا کساني که تمايل به شرکت در مزايده دارند مي توانند در مدت پنج روز قبل از روزيکه براي فروش معين شده است اموال مشروحه ذيل را ملاحظه نمايند .بديهي است برنده مزايده کسي تلقي مي گردد که بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد و مي بايست ده درصد في را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يک ماه تاديه کند.

مورد مزايده شامل : 1-يک عدد تخت خواب دو نفره منبت کاري شده نيمه کاره به قيمت 35/000/000 ريال

2- يک عدد بوفه منبت کاري شده به قيمت 15/000/000 ريال

مدير اجراي احکام حقوقي شوراي حل اختلاف ملاير-کريمي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.10 ساعت 11