تجهیزات کوره نانوایی سنگکی شامل صفحه فولادی مدور ،الکتروموتور ودوعدد گیربکس کاهش دور

رایگان

توضیحات

تجهیزات کوره نانوایی سنگکی شامل صفحه فولادی وااکتروموتور وگیربکس وتابلوبرق کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.