تجهیزات اتاق عمل و دستگاه های اورژانس و درمانگاه قلب

رایگان

توضیحات

140068920002922173

140068460000489066
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                  آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه——

 

بموجب  پرونده اجرائی کلاسه 9902117      صادره ازشعبه 25    دادگاه عمومی تهران  کانون خیرخواه  محکوم است به پرداخت مبلغ 384/908/379 ریال بابت اصل ومبلغ 000/800/1 ریال بابت نیم عشر اجرائی و مبلغ 554/434/486 ریال بابت اصل ومبلغ 000/800/1 ربال بابت نیم عشر اجرائی بابت پرونده  0002514  و مبلغ570/956/234 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/800/1 ریال بابت نمیم عشر اجرائی  بابت کلاسه 0001240 ومبلغ 279/525/208 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/800/1 ریال بات نیم عشر اجرائی بابت پرونده 0001207 و مبلغ 811/992/327 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/800/1 ریال بابت نیم عشر اجرائی بابت پرونده کلاسه 0001130 و مبلغ 971/145/802 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/800/1 ریال بابت نیم عشر اجرائی بابت پرونده 9901665 و مبلغ 349/129/412 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/800/1 ریال بابت نیم عشر اجرائی بابت پرونده کلاسه 0000597 و مبلغ 900/290/426 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/800/1 ریال بات نیم عشر اجرائی بابت پرونده 0000460 و مبلغ 264/309/97 ریال بات اصل خواسته ومبلغ 000/800/1 ریال بابت نیم عشر اجرائی بابت پرونده0000542 و مبلغ  680/457/268 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/800/1 ریال بابت نیم عشر اجرائی بابت پرونده کلاسه0000765 و مبلغ 000/190/328 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/800/1 ریال بابت نیم عشر اجرائی بابت پرونده 0000966 و مبلغ 761/707/421 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/800/1 ریال بابت نیم عشر اجرائی بابت پرونده 0001176 و مبلغ 994/625/726 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/800/1 ریال بابت نیم عشر اجرائی  بابت پرونده 0001441 ومبلغ 875/338/491 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/800/1 ریال بابت نیم عشر اجرائی  بابت پرونده 0000675 ومبلغ 000/743/418 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/800/1 ریال بابت نیم عشر اجرائی بابت پرونده 0000925 و مبلغ 755/659/287 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/800/1 ریال بابت نیم عشر اجرائی  بابت پرونده 000650 ومبلغ 895/607/423 /1 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/800/1 ریال  بابت نیم عشر اجرائی بابت پرونده 0000797 و مبلغ 252/946/523 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 000/800/1 ریال بابت نیم عشر اجرائی وجمعا مبلغ 9/293/605/583 ریال بابت کل محکوم به  درحق محکوم لهم خانمها اشرف بنائی و فاطمه خسرو آبادی و شهناز بهرمند هشجین و فهیمه بهبهانی و مریم اردستانی بهناز عراقی و سمیه زیرک و فرشته روئین جامه و محبوبه کاظمی و فاطمه بهرامی و سونیا حبیبی و سمیرا اسماعیلی و مریم دارابی و ذکیه بابائی ذرقی بهاره شهابی و میرم سادات مصطفی و آزیتا پناهی و معصومه محمد اکبری  ومبلغ 35/600/000 ریال بابت نیم عشراجرایی.که دراین خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقول مشروحه ذیل توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل جمعاً به مبلغ 9/850/000/000ریال ارزیابی گردیده است توصیف اجمالی اموال منقول 1- دستگاههای توقیف شده شامل دستگاهها وتجهیزات بخش مراقبت های ویژه ودستگاهها و تجهیزات اتاق عمل و دستگگاههای اورژانس و درمانگاه قلب  می باشد که شامل سل کانتر به تعداد یک عدد به مبلغ 720/000/000 ریال و اتو آنالایزر تهداد یک عدد به مبلغ 750/000/000 ریال و اسپیلت ایستاده به تعداد5 عدد به مبلغ 500/000/000 ریال  و تعداد 8 عدد ونتیلاتور به مبلغ جمعا  ل2/042/600/000 ریال و 5 عدد تخت برقی به مبلغ 275/000/000 ریال و 6 عدد مانیتور آی سی یو  به مبلغ 300/000/000 ریال و 3 عدد ماشین بیهوشی به مبلغ 1/200/000 ریال و اکوکاردیوگرافی به تعداد یک عدد به مبلغ 750/000/000 ریال و تست ورزش یک ست به مبلغ 220/000/000 ریال و دفیبریلاتور یک عدد به مبلغ 350/000/000 ریال و رادیولوژی یک دستگاه به مبلغ 350/000/000 ریال و سونوگرافی یک عدد به مبلغ 750/000/000 ریال و رادیولوژی پورتابل یک دستگاه به مبلغ 45/000/000 ریال  لذامقررگردید اموال مذکور درروز-یکشنبه—مورخ -1400/10/19—ازساعت 13–الی –13/30-درمحل نگهداری اموال  به نشانی – بهارستان سرچشمه نرسیده به چهارراه سیروس بیمارستان کانون خیرخواه دکتر سپیرازطریق مزایده به فروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وکسی که بالاترین قیمت راپیشنهادنمایدبرنده مزایده خواهد بود.10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریداراخذوالباقی می بایستی حداکثرظرف مهلت یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز وقبض آن را تسلیم اجرای احکام نماید درغیراینصورت 10درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ -1400/10/19—ازساعت 13–الی –13/30