تجاری نهاوند

41000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988531500128
شماره آگهی:
140028460000019825
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان نهاوند
تاریخ صدور:
1400/02/30
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غیر منقول (نوبت اول)

به موجب دادنامه شماره0439مورخه .99/5/2.صادر شده از 3 موضوع پرونده اجرايي كلاسه9900940.شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند خانم فرنگیس جلالوند .محکوم است به پرداخت ..234000000ریال .بابت خسارت تاخیر تادیه انجام تعهد از تاریخ 97/11/4لغایت 99/2/16 و هزینه دادرسی..7905817ریال و مبلغ 5000000ریال هزینه کارشناسی در حق آقایرحیم جلالوند و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت که تقاضای مزایده وفروش اموال توقیفی را دارد و ارزياب دادگستري قيمت آن را جهت مزايده به 41000000000ریال برآورد نموده اند ، اين اجراء به درخواست محکوم له اقدام به فروش ملک موصوف كه توسط كارشناس به شرح ذيل توصيف و ارزيابي شده مينمايد و مقرر است از ساعت 10 تا 11 مورخه 1400/03/25 در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند از طريق مزايده به فروش برسد، مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت نقد يا چك بانكي تضميني از برنده مزایده اخذ و مابقي ظرف مدت يك ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليك از سوي دادگاه ، مورد مزايده به نام برنده مزایده منتقل خواهد شد در صورتي كه برنده مزایده در مهلت يكماه مقرر مابقی وجه مزايده را نپردازد ، سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد. درصورت ايصال اعتراض از سوي اشخاص ذينفع ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده را به خريدار تحويل و تمليك نخواهد شد، ضمناً متقاضيان به شركت در مزايده ميتوانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجراء از مال مورد مزايده ديدن نمايند مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظریه کارشناس بدین شرح میباشد .ع

.ششدانگ ملک به شماره ثبتی 2 فرعی از 172 اصلی بخش یک نهاوند شامل یک باب مغازه احداثی فروشگاه پرده سرای نادری به مساحت 28/08متر مربع با اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی که در محل با پلاک همجوار بعنوان مغازه پرده فروشی نادری مجموع دو پلاک ثبتی بعنوان پرده سرای نادری به مساحت حدود 54 متر مربع میباشد که طبقه فوقانی ان بعنوان دفتر وکالت میباشد و شرقا به طول 3/80متر به خیابان ازادگان جنوبی و از سه ضلع دیگر به پلاک مجاور منتهی میشود که ارزش کل ششدانگ پلاک مذکور شامل شامل عرصه اعیانی ارزش سرقفلی امتیاز مالکیت و سایر امتیازات به مالکیت شش دانگ خانم فرنگیس سیاوشی شامل یک باب مغازه به مساحت 28/08متر مربع با اسکلت فلزی با توجه به موقعیت ان و همچنین قیمت بازار روز زمین و مسکن و با توجه به کیفیت مصالح بکار رفته و نوع اسکلت ان و کیفیت کسب و کار همجوار بدون در نظر گرفتن دیون و تعهداتی که ممکن است داشته باشد جمعا به مبلغ 41000000000ریال براورذ میگردد.

ادرس موضوع مزایده:

نهاوند خ ازادگان جنوبی روبروی کوچه زینبیه مغازه پرده فروشی نادری

*****(نکته مهم) افرادی که قصد شرکت در مزایده را دارند در روز مزایده ده درصد مبلغ پایه کارشناسی را جهت شرکت در مزایده بصورت چک تضمینی ویا چک بین بانکی در حق اجرای احکام مدنی نهاوند به همراه داشته باشید*****

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی -محسن امیدی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.25ساعت 10 صبح