تجاری منطقه آقاجانی بیگ

19089600000

توضیحات

شماره پرونده:
9709988110400439
شماره آگهی:
140028460000018273
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده ( دستور فروش)

مورد مزایده : ملک تجاری واقع در محوطه آقاجانی بیگ

در پرونده کلاسه 9900602 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی همدان – شعبه 2 اجرای احکام مدنی

خواهان: 1- عشرت زند فرزند مهدی 2- بتول زند فرزند مهدی با وکالت آقای ابوذر سماوات

خوانده : سید ابوالفضل مدنی فرزند سید حمید – مجهول المکان

آدرس مورد مزایده : همدان- بلوار شهید مدنی- محوطه آقاجانی بیگ – جنب سقاخانه

مورد مزایده : ملک به پلاک ثبتی اصلی 4903 بخش یک همدان با کاربری تجاری به مساحت 79.54 متر مربع میباشد فاقد هرگونه اعیانی و مستحدثات میباشد در تاریخ کارشناسی 99/10/29 ارزش ششدانگ ملک 19/089/600/000 ریال میباشد. طبق پاسخ استعلام شماره 202991246 مورخه 99/2/30 قسمت اعظم ملک فوق بر اساس نقشه طرح تدوین در مسیر بوده و باقیمانده در کاربری پارکینگ قرار دارد و فاقد پروانه و پایان کار میباشد در صورت پرداخت عوارض نقل و انتقال فعلا بلا مانع است .

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن درتاریخ 1400/3/25 ساعت 9/30 تا 10 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید متقاضیان برای شرکت در مزایده میبایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.25 ساعت 9.30 صبح