تجاری ملایر میدان امامزاده عبدالله

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9709988510300599
شماره آگهی:
140028460000014897
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير
تاریخ صدور:
1400/02/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده و فروش مال مشاع / نوبت چهارم

به موجب دادنامه شماره 9809978510300885 صادر شده در پرونده کلاسه 970802 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ملاير موضوع پرونده اجرايي کلاسه 9900002 اين اجرا املاک مشاع ذيل توسط کارشناس رسمي / خبره دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است از ساعت 10 الي 11 مورخ 00/3/10 درمحل اجراي احکام شعبه اول حقوقي ملاير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يک ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليک از سوي دادگاه مربوط ، مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد، در صورتي که خريدار در مهلت يک ماه مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد، سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه ، مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد. ضمنا متقاضيان به شرکت در مزايده مي توانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس به اين شرح است.ضمنا در صورتي افراد اجازه شرکت در مزايده را خواهند داشت که در روز مزايده 10 درصد مبلغ مزايده را به صورت چک تضميني در وجه اجراي احکام دادگستري ملاير تحويل اين اجرا نمايند

مال مورد مزايده عبارتست از ملک واقع در ملايرميدان امام زاده عبداله ضلع غربي ميدان جنب ايران خودرو که طي بازديد از مكان فوق باستحضار مي رساند،يك قطعه زمين ،طبق سند عادي بتاريخ 10/8/1362 بمساحت 275 متر مربع با مالكيت آقاي امامقلي غياثوند در آدرس فوق قرار دارد.قطعه زمين مورد نظر بصورت چهار ديواري و داراي درب ورودي ماشين رو مي باشد.در قسمت غربي داراي 6 عدد ستون فلزي كه روي صفحه ستون نصب شده ودرضلع شمالي ديوارآجري با ارتفاع حدود 1.5 متر احداث شده است.طبق كروكي تهيه شده توسط نقشه بردار بتاريخ 1399/06/22 مساحت زمين مورد نظر 271.44 متر مربع محاسبه شده است.حدود اربعه طبق كروكي پيوست مي باشد.قطعه زمين مورد نظر با توجه به طرح تفصيلي،داراي كاربري تجاري مي باشد،اما مجوز تجاري ندارد. فاقد انشعاب آب،گاز وبرق است. جهت مشخص شدن مقدارتعريض يا عدم تعريض،استعلام از شهرداري الزامي مي باشد.

با توجه به توضيحات فوق وانجام تحقيقات لازم درمورد ارزش ملك مورد نظر،با درنظرداشتن شرايط وعوامل موثر بر موضوع،ابعاد هندسي و موقعيت زمين،و عرف محل،ارزش كل ششدانگ قطعه زمين و متعلقات آن،در شرايط فعلي با وضع موجود به،مبلغ چهل وسه ميليارد و چهار صد و سي ميليون ريال (43.430.000.000ريال) برآورد و اعلام مي گردد. لازم به ذكر است مبلغ اعلامي فوق، مربوط به ارزش عرصه و اعيان ملك مي باشد که مجدد به هيات کارشناسي جهت ارائه نظريه تکميلي ارجاع گرديد و نظرخود را به شرح ذيل اعلام نمودند

اعضاي هيئت كارشناسي،ضمن بررسي مجدد،نظريه تكميلي را به شرح ذيل تقديم مي نمايند:

متعلقات زمين مورد كارشناسي،شامل:

1-تير آهن شماره 9،18 متر،پروفيل قوطي شماره 15*9،15 متر،لوله فلزي شماره 13،15 متر،كه همگي مستعمل

هستند،جمعا” به ارزش يكصد ميليون ريال(100،000،000 ريال).

2-آجر فشاري مستعمل حدود 60 تن،به ارزش هفتاد ميليون ريال(70،000،000 ريال).

3- ارزش كل ششدانگ زمين عادي به مبلغ چهل وسه ميليارد و چهار صد و سي ميليون ريال (43.430.000.000

ريال) كه قبلا” اعلام شده است.

ارزش كل ششدانگ قطعه زمين(بند 3) و متعلقات آن(بند 1و2)،جمعا” به مبلغ چهل وسه ميليارد و ششصد ميليون ريال (43.600.000.000) برآورد و اعلام مي گردد

طبق استعلام انجام گرفته از شهرداري ملک واقع در ميدان امامزاده عبداله به شماره نوسازي 28-7-11-681 به صورت يک قطعه زمين عادي فاقد تعريض و سوابق ساختماني ميباشد که در زمان احداث بنا مشمول عوارضات ناشي از ورود به محدوده شهري تبصره 4 و تغيير کاربري ميگردد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.10 ساعت 10صبح