تالار پذیرایی اقاقیا

113917500

توضیحات

8809980000300280

140028460000088461
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده  نوبت اول

مورد مزایده 4 دانگ مشاع از 6 دانگ از ملک همدان بر بلوار فاطمیه -تالار پذیرایی اقاقیا سابق(فروشگاه فعلی کوروش)

  در پرونده کلاسه 0000399 اجرایی طی رأی صادره از شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت  دادگستری تهران –شعبه 5اجرای احکام مدنی

محکوم له :محسن پور ایران

محکوم علیه:حمید میرابیان

مالک:محسن صادقی پور خسرو

محکوم به :حدود پرداخت، مبلغ 1.200.000.000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه  در حق محکوم له  ونیم عشر دولتی برابر قانون

آدرس مورد مزایده : همدان –بربلوار فاطمیه-تالار پذیرایی اقاقیا سابق(فروشگاه فعلی کوروش)

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{محكوم له } اقدام به توقیف نموده است

ارزیابی مورد مزایده : در مورخه 13-4-1400 به مبلغ 113.917.500.000ریال میباشد.

مشخصات ملک:

در خصوص ارزیابی ملک تجاری به شماره پلاک ثبتی 13984 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک8082  است.

ملک فوق هم اکنون فروشگاه نمایندگی عرضه محصولات کوروش به متراژ طبقه همکف 177.13 زیر زمین به عنوان انبار محصولات فروشگاه به متراژ 246.25 انشعابات آب برق گاز و دو خط تلفن انباری به متراژ 6.6 متر مربع اتاق با کاربری انبار و غیره واقع در طبقه فوقانی به متراژ حدودا 50 متر مربع که در طرح شهرداری قرار دارد. لازم به توضیح اینکه ملک فوق یک فقره بازداشتی به میزان 1.000.000.000 تومان دارد.

.لذا این اجراء بتاریخ 15-9-1400ساعت  9 الی 9.30صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

رونوشت ریاست محترم واحد ارجاعات جهت الصاق در محل.

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 15-9-1400ساعت  9 الی 9.30صبح