بيل مكانيكي چرخ زنجيري هيونداي نو مدل R220 LC-9S سال ساخت 2016 /بكهو لودر كشوئي مكانيكي هيدرومك ساخت تركيه مدل 2016

رایگان

توضیحات

140150920000005647

140250460000120498
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0200129 صادره از شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای / خانم  ربابه دانش  وعلیه آقای/ خانم 1- متین شعله ور 2- مریم شعله ور 3- معصومه مرزبانی  دایر بر محکومیت فروش ملک ، شعبه 8 اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات اموال :  ماشين‌آلات راه‌سازي  موردنظر به مشخصات زير متوقفي در شهرك زاگرس  می باشد

1) بيل مكانيكي چرخ زنجيري هيونداي نو مدل R220 LC-9S سال ساخت 2016 سريال دستگاه  HHKHZ614VG000A107 ساخت كره جنوبي – سريال پروانه 99000-382646 شماره رسيد دسترسي به پروانه P14675190564985902 با متعلقات سيستم لوله‌كشي و پيكور (سوئيچ موجود نبود و با موتور خاموش بررسي شد – باطري معيوب – موتور نياز به سرويس اساسي دارد – كاركرد واقعي مشخص نيست) ارزش پايه كارشناسي؛ با شرايط ذكرشده و وضعيت فني و ظاهري موجود «بدون كسر ديون دولتي» مبلغ (75/000/000/000 ريال) معادل هفت ميليارد و پانصد ميليون تومان.

2) بكهو لودر كشوئي مكانيكي هيدرومك ساخت تركيه مدل 2016 نوع دستگاه HMK102B سريال دستگاه GP2B061963 سريال موتور NM75621U277518B با سيستم ايركانديشن باكت چهاركاره (سوئيچ موجود نبود و با موتور خاموش بررسي شد – باطري معيوب– موتور نياز به سرويس اساسي دارد – كاركرد واقعي مشخص نيست) ارزش پايه كارشناسي؛ با شرايط ذكرشده و وضعيت فني و ظاهري موجود «بدون كسر ديون دولتي» مبلغ (39/000/000/000 ريال) معادل سه ميليارد و نهصد ميليون تومان .

در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ  30/ 4/ 1402  کارشناسی و  ارزیابی شده است و مزایده برای روز  سه  شنبه    مورخ 7/ 9/ 1402 ساعت 10صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همکف اجرای احکام مدنی  شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 740100004056012907595698  ir نزد بانک  مرکزی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

دادورز اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی كرمانشاه- احسان نظری