به تعداد 94 عدد 12 ولت 65 امپر و 12 ولت 100 امپر ups عنوان مزایده : فروش باتری

رایگان

توضیحات

به تعداد 94 عدد 12 ولت 65 امپر و 12 ولت 100 امپر ups عنوان مزایده : فروش باتری

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/30