برداشت، حمل، توزین و فروش 5 هکتار ذرت علوفه ای ایستگاه یوسف آباد.

1650000000

توضیحات

برداشت، توزین، حمل و فروش 5 هکتار ذرت علوفه ای ایستگاه یوسف آباد.

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/20