باغ و زمین زراعی

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9909988510400584
شماره آگهی:
140028460000019296
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير
تاریخ صدور:
1400/02/29
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده و فروش مال مشاع / ماترک

نوبت اول

به موجب دادنامه شماره 401354 صادر شده در پرونده کلاسه 9900704 شعبه چهار دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ملاير ، موضوع پرونده اجرايي کلاسه 0000159 اين اجرا دستور فروش ماترک مرحوم اسمعلي قلعه و تقسيم ثمن حاصل از فروش ما بين کليه وراث / صاحبان به قدر السهم آنها له آقا/ خانم مريم قلعه صادر گرديده، لذا اين اجرا به درخواست وکيل محکوم له اقدام به فروش املاک که توسط کارشناس به شرح زير توصيف و ارزيابي شده مي نمايد و مقرر است از ساعت 10 الي 11 مورخ 1400/03/17 در محل اجراي احکام حقوقي دادگستري ملاير از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه کارشناسي ارزش کل املاک فوق شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يک ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليک از سوي دادگاه مربوط ، مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد، در صورتي که خريدار در مهلت يک ماه مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد، سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه ، مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد. ضمنا متقاضيان به شرکت در مزايده مي توانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجرا از اموال مورد مزايده بازديد نمايند. ((همراه داشتن کارت ملي و چک تضميني به مبلغ ده درصد پايه کارشناسي الزاميست)) اموال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس به اين شرح است.

1-يک قطعه باغ انگور (دو تخته)به مساحت تقريبي 3200 متر مربع با حق آبه يک ساعت نيم از چاه عميق به ارزش سه ميليارد و دويست ميليون ريال

2-يکقطعه زمين جاي خرمن موسوم به خرمنجا حسب اظهار آقاي اصغرقلعه و معرفي زمين به مساحت تقريبي 400 متر مربع مي باشد به ارزش هشتصد ميليون ريال

3-يک دوم از يک قطعه زمين مزروعي موسوم به باغ لبه جو به مساحت کل تقريبي 2400 متر مربع که قسمت شرقي به مساحت تقريبي 1200 متر مربع جزو ماترک وداراي يک ساعت و نيم حقابه از چاه کوچه باغ مي باشد به ارزش يک ميليارد و هشتصد و ميليون ريال

4-يک قطعه زمين مزروعي موسوم به اراضي چاه ميرزا رفيع به مساحت تقريبي 10/000 متر مربع و داراي 6 ساعت حقابه از چاه ميرزا به ارزش دو ميليارد ريال

دادرس اجراي احکام مدني دادگستري ملاير -صديقي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.17 ساعت 10صبح