باغ و اراضی دیم وآبی

35295000000

توضیحات

شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رزن
تاریخ صدور:
1400/02/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

((آگهي مزايده مرحله اول ))

نظر باينكه در پرونده کلاسه 960107 – اجراي احكام مدني دادگستري رزن ، حسب تقاضای وکیل محکوم له حکم به فروش املاک ماترک مرحوم صحبت اله جبلی شامل : 1 – اراضی دیم در 9 قطعه به مساحت 182000 متر مربع به مبلغ 6/985/000/000 ریال 2- اراضی آبی در 6 قطعه به مساحت 11100 متر مربع به ارزش 10/410/000/000 ریال 3 – باغ به مساحت 6150 متر مربع به ارزش 15/000/000/000 ریال 4 – زمین خرمن گاه به مساحت 380 متر مربع به ارزش 2/900/000/000 ریال واقع در روستای وهنده صادر شده است ، لذا اجراي احكام اين دادگستري در تاريخ 1400/03/26 ساعت 9 الی 10 صبح در قسمت اجراي احكام مدنی اقدام به برگزاري عمليات مزايده و فروش املاک فوق الذکر را خواهد نمود . كسانيكه تمايل به شركت در اين مزايده را دارند ، مي توانند ظرف يك هفته قبل از روز مزايده از املاک مذکور واقع در روستای وهنده با هماهنگی این شعبه بازديد نمايند . قیمت پایه املاک فوق الذکر 35/295/000/000 ریال اين آگهي جهت اطلاع عموم نشر ميگردد .

دادرس اجراي احكام مدنی دادگستري شهرستان رزن

حجت محرم زاده

استان همدان – شهرستان رزن – خيابان عدالت – دادگستري شهرستان رزن

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.26 ساعت 9