باغ نهاوند

9525750000

توضیحات

شماره پرونده:
9809988531200410
شماره آگهی:
140028460000017799
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان نهاوند
تاریخ صدور:
1400/02/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي :

آگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)

به موجب دادنامه شماره 9809988531200849 مورخه 1398/09/05 صادر شده در پرونده کلاسه 980411 شعبه 112 شورای حل اختلاف نهاوند موضوع پرونده اجرائی کلاسه 9900312 شعبه اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف نهاوند – شرکت تعاونی روستائی آرش و آقای مجتبی بحیرائی فرزند اله بخش بصورت تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته -و مبلغ 1/462/900 ریال بابت هزینه دادرسی – و مبلغ 237/377/040 ریال بابت تاخیر تادیه در حق آقای وحید ارجی فرزند حمد اله – و پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران -لذا حسب تقاضای محکوم له آقای وحید ارجی فرزند حمد اله یک دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 302 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 2 نهاوند روستای کوهانی – که وراث حین الفوت مرحوم اله بخش بحیرائی (لیلا بحیرائی ملیحه بحیرائی – میثم بحیرائی اله یار بحیرائی – سجاد بحیرائی و مجتبی بحیرائی ) بعنوان مال در قبال بدهی محکوم علیه آقای مجتبی بحیرائی بعنوان مال معرفی نموده اند و ارزیاب دادگستری قیمت آن را جهت مزایده به مبلغ 9/525/750/000 ریال برآورد نموده اند این اجرا به درخواست محکوم له آقای وحید ارجی اقدام به فروش ملک موصوف که توسط کارشناس به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده می نماید و مقرر است از ساعت 10:30 تا 11:30 مورخه 1400/03/19 در محل اجرای احکام حقوقی نهاوند از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی 9/525/750/000 ریال شروع می شود و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس به صورت نقد یا چک بانکی تضمینی از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد در صورتی که خریدار در مهلت یک ماه مقرر تهیه وجه مزایده را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورت ایصال اعتراض از سوی اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده را به خریدار تحویل و تملیک نخواهد شد ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می توانند در مدت پنح روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده دیدن نمایند مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح می باشد

یک دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 302 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 2 نهاوند روستای کوهانی یک قطعه باغ به ارزش ریالی قیمت پایه 9/525/750/000 ریال که ارزیاب دادگستری آن را برآورد نموده است .

دادورز اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف شهرستان نهاوند – مريم سلگي

استان همدان – شهرستان نهاوند – بلوار شهيد بهشتي- نبش خيابان رسالت – كدپستي: 13418-65917

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.19ساعت 10.30 صبح