باغ دره مرادبیگ

8000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309988126900013
شماره آگهی:
140028460000012840
شعبه صادر کننده:
شعبه ششم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان (خانواده)
تاریخ صدور:
1400/02/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهی مـزایـده : نوبت اول ( توقیفی)

مورد مزایده : 24 شعیر سرقفلی یکباب مغازه واقع درکوچه استر – 24 شعیر ازیک قطعه باغ واقع در دره مرادبیگ

در پرونده کلاسه 9900884 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 110 محاکم عمومی شهرستان همدان – شعبه 6 اجرای احکام

محکوم له : زهرا موسوی ستوده فرزند محسن

محکوم علیه: محمد سلطانی زهره فرزند حسن

مالک: مرحوم حسن سلطانی زهره

محکوم به : حدودا 260 عدد سکه تمام بهار ازادی در حق محکوم لها ونیم عشر دولتی برابر قانون

آدرس مورد مزایده : الف- همدان – دره مرادبیگ – کوچه صدا وسیما -کوچه گلبرگ 2- اولین کوچه سمت راست انتهای کوچه

ب- همدان- میدان امام ره-ابتدای خیابان شریعتی- کوچه استر- مغازه سلطانی

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف 24 شعیرسرقفلی یکباب مغازه و 24 شعیر از یک قطعه باغ نموده است

مورد مزایده :

الف – 24 شعیر بابت سهم الارث محکوم علیه محمد سلطانی از یک قطعه باغ میوه فاقد پلاک ثبتی بمساحت حدود 430 متر مربع یوتی ام 3848964 و 0272265 دارای انواع درختان مثمرو بارده که شامل تعداد6 اصله درخت گردو از 10 تا 30 ساله و سایر درختان آلو بصورت متفرق وجود دارد دارای حقابه از جوی آب عمومی است حدود اربعه ملک به منزل آقای مصطفی شیرشکار ، از دو سمت به باغ آقای بیژن پور و جوی آب و از سمت دیگر نیز به باغ اقای محسن شیرشکار محدود می گردد ملک از سه سمت توسط همسایگان با دیوار محصور شده ارزیابی ملک بر اساس باغ و کاربری فعلی آن صورت گرفته و دارای راه دسترسی به آن از کنار منزل مصطفی میرشکار است با توجه به توصیفات مندرج در نظریه کارشناسی مسئولیت ناشی از هرگونه اقرار یا ادعای جعل یا مخدوش بودن یا نابرابری تصاویرو مدارک ابرازی بانسخ اصلیو انکار و تردید به اقرار و دلایل ارائه شده متوجه ابراز کننده است در تاریخ کارشناسی 99/12/2 ارزش ریال ملک مذکور بمیزان 12/250/000/000 ریال میباشد که 24 شعیر سهم الارث محکوم علیه بمبلغ 3/062/500/000 ریال میباشد.

ب- 24 شعیر بابت سهم الارث محکوم علیه محمد سلطانی از مغازه شغل دایر در آن فروش قطعات و تعمیر لوازم خانگی میباشد دهانه مغازه 3/5 متر است ارتفاع کل سقف 4 متر است که یک متر ان با سقف کاذب پوشیده شده است و ارتفاع آزاد آن 3 متر میباشد با توجه به انباشت متراکم اجناس دور تا دور مغازه امکان اندازه گیری دقیق مساحت میسر نگردید ولی عمق مفید مغازه حدودا 5 متر بوده و مساحت ان باظهار اقای حسین سلطانی 20 متر مربع میباشد طبق اظهارات خواهان وخوانده مالکیت مغازه موصوف متعلق به شخص ثالث بوده و سرقفلی ان متعلق به خوانده میباشد که قرارداد سرقفلی را ارائه ننمودند ارزش سرقفلی مغازه مذکور در تاریخ کارشناسی 99/12/24 بمبلغ 32/000/000/000 ریال میباشد که 24 شعیر سهم الارث محکوم علیه بمبلغ 8/000/000/000 ریال میباشد .

لذا این اجراء بتاریخ 1400/3/5 ساعت 8/30 تا 9 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.5 ساعت8/30