باغ تویسرکان

270000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988525100482
شماره آگهی:
140028460000013368
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تويسركان
تاریخ صدور:
1400/02/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده

حسب تقاضاي محکوم له در پرونده كلاسه 9900356/ اجرا مبني بر فروش میزان سهم الارث آقای عظیم بصیری مشاعا از یک قطعه باغ به پلاک ثبتی شماره 3 فرعی از 3045 اصلی بخش یک به مساحت حدودا 2242 متر مربع دارای 21 اصله درخت گردو با قدمت کاشت حدود 30 سال و تعداد حدود 170 اصله درخت بادام و سه دانگ از یک حلقه چاه دستی بدون مجوز و انشعاب برق واقع در باغات سرابی که از سد سرابی مشروب نمیگردد به قیمت کارشناسی کل ملک 270000000تومان که براي مورخ 1400/03/12 ساعت 9 تا 10 صبح که در محل اجراي احكام حقوقي به مزایده گذاشته میشود لذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند 5روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید و در وقت مقرر جهت شرکت در مزایده در این اجرا حاضر شوندمزايده از قيمت كارشناسي شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي از سوي خريدار فروخته خواهد شد ضمنا” ده درصد قیمت پیشنهادی نقدا”ومابقي حداكثر ظرف یکماه از برنده مزایده اخذ خواهد شد./.و چنانچه برنده مزايده در وقت تعيين شده نسبت به پرداخت قيمت پيشنهادي اقدام ننمايد ده درصد واريز شده پس از كسر هزينه اجرايي به نفع صندوق دادگاه ضبط و مزايده باطل خواهد شد .

دادورز شعبه اجرای احكام حقوقی تویسرکان

میرزاجانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.12 ساعت9