باغ به مساحت 1115/625 متر مربع با ساختمان استخر ذخیره آب چاه و65 اصله انواع درختان

3600000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809987180200560
شماره آگهی:
140012460000256382
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كازرون/قديم
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول

اجرای احکام حقوقی دادگــستری کازرون به موجب محتویات پرونده 9900397 اجرائی موضوع مطالبه له عنایت اله رحیمیان بطرفیت علی اژدری و با استناد به فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی راجع به فروش اموال غیر منقول مبادرت به مزایده دو سهم و صد و بیست و پنج هزارم سهم عرصه به انضمام دوسهم و صد و بیست و پنج هزارم سهم اعیانی از چهار سهم و بیست و پنج صدم سهم عرصه به انضمام چهار سهم و بیست و پنج صدم سهم اعیانی مشاعاً از چهل و هشت سهم به مساحت شش دانگ 1115/625 متر مربع یک قطعه باغ تحت پلاک ثبتی 26/5 قطعه 3 بخش 7 فارس محصور شده با دیوار بلوک سیمانی و دارای حدود 65 اصله انواع درختان مرکبات انار ، خرمالو و انجیر و یک باب ساختمان با زیربنای حدود 30 متر مربع و استخر ذخیره آب و یک چهاردهم از سه دانگ چاه و تجهیزات برق سه فاز ( طبق نظریه کارشناسی برابر قولنامه ها سه دانگ چاه و تجهیزات متعلق به 7 باغچه حدودا 1000 مترمربعی است ) واقع در ابتدای جاده شاه سلطنه شرق شهر بیشاپور می نماید لذا بدینوسیله به اطلاع عموم می رساند کسانیکه مایل به خرید باشند روز چهار شنبه مورخ 1400/11/13 ساعت ده صبح در این اجرا حاضر و قیمتهای پیشنهادی و چک تضمین شده و یا نامه ای مبنی بر توقیف وجه معادل ده درصد قیمت پایه از بانکی که دارای حساب می باشند را ارائه نمایند قیمت پایه فروش سهام مورد مزایده مبلغ 3/600/000/000 ریال میباشد شخصی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید برنده مزایده خواهد بود و موظف به پرداخت ده درصد قیمت پیشنهادی در جلسه مزایده خواهد بود مزایده با حضور نماینده دادستان برگزار خواهد شد و متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده جهت اطلاع بیشتر و در صورت لزوم مشاهده ملک به این واحد مراجعه نمایند. ضمنا پس از فروش معادل سازی و بر اساس مبلغ محکوم به در تاریخ مزایده از ملک به خریدار منتقل می گردد .

هزینه های نقل و انتقال نیز به عهده خریدار میباشد این آگهی به موجب ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی برای نوبت دوم در سامانه آگهی و روزنامه کثیر الانتشار الکترونیکی ( روزنامه رسمی ) درج و منتشر میگردد .

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری کازرون – آزاده فیروزبخت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/13 ساعت 10 صبح