انواع رنگ روغنی

419100000

توضیحات

9709982645201198

140091460000613061
شعبه پنجم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شهريار

1400/10/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

پرونده کلاسه 9709982645201198 با شماره بايگاني 0000520 شعبه 5 اجراي احکام کيفري شهريار

محکوم له (شاکی ): فيروز فيضي حسنعلي كدخدالو          ***    محکوم عليه : حمید نایبي 

پس از توقيف مال طي مراحل قانوني و ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري آقاي محمد حیدری روچی طي گزارش مورخ 1400/05/18  ارزش اموال توقيفي ( انواع رنگ روغنی )را به مبلغ 419/100/000 ریال ارزيابي نموده اند.

مقرر گرديد مزايده در تاريخ 1400/11/06 از ساعت 11:00  الي 12:00 در محل اجراي احکام کيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهريار واقع در ساختمان دادگستري شهريار از طريق مزايده به فروش برسد.

هم اکنون اموال توقيفي به حافظ اموال سپرده شده است.

متقاضيان خريد ميتوانند ده روز قبل از تاريخ مزايده با اطلاع و هماهنگي اين اجرا ، از اموال توقيفي بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند.

مزايده از قيمت پايه کارشناسي  419/100/000 ریال شروع و شخصي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و10% از کل مبلغ فروش في المجلس نقدا يا طي چک تضمين شده از خريدار اخذ و باقي مانده مبلغ پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضي از خريدار اخذ وکليه اموال به وي تحويل خواهد شد.

اموال توقيفي به شرح زير مي باشد:

انواع رنگ روغنی *

ارزش توقيفي به مبلغ ( 419/100/000 ریال معادل چهل و یک ميليون و نهصد و ده هزار تومان ) مي باشد و چنانچه روز مزايده به هر دليل مصادف با روز تعطيل گردد، مزايده در فرداي همان روز و ساعت انجام خواهد شد.