انتهاي آرياشهر به سمت درود فرامان سمت راست محل جعبه و صندوق سازي

رایگان

توضیحات

9909988310100038

140250460000125695
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/16

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غير منقول- در خصوص پرونده اجرائی کلاسه 9900719 صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستري شهرستان کرمانشاه به نفع دادبرده آقاي عبدالامير گاوشاني و به طرفيّت دادباخته آقاي ضا شهري دایر بر مطالبه وجه، شعبه اول اجراي احكام مدني در نظر دارد مال غير منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند. « گفتني است كه وقت مزایده برای روز چهارشنبه ماهروز 8/ 9/ 1402 ( هشتم آذر ماه) رأس ساعت 11 صبح( يازده) تعیین گردیده است. » مشخصات مال مورد مزایده: كارشناسي به تاريخ 20/ 6/ 1402 توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام پذيرفته است. يك قطعه زمين با اعياني احداث شده به صورت مغازه در وضعيت سِفت كاري كه در حال حاضر، محل خريد و فروش ضايعات مي باشد. در خيابانِ واقع در انتهاي آرياشهر به سمت درود فرامان سمت راست محل جعبه و صندوق سازي قديم كه در همجواري ملك آقايان كبودي و جامه شوراني است. ملك مذكور، فاقد سند رسمي و تفكيكي مي باشد. ملك مذكور، اوقافي است و داراي اجاره نامه اوقاف به اسم رحيم كبودي مي باشد كه مساحت اجاره نامه 3062 است. ملك بدون مجوز قانوني از اجاره نامه قبلي و بدون موافقت اوقاف، تقسيم گرديده است. كاربري ملك برابر اجاره نامه تسليمي از اوقاف، كاربري ورزشي مي باشد. هيچ گونه مجوز ساخت و سازي كه مورد تأييد مراجع قانوني باشد ارائه نگرديده و حسب اعلام دادبرده، بدون مجوز اعياني احداث شده و تفكيك عرصه به صورت ديواركشي صورت گرفته است. قسمتي از بَرِ ملك به صورت اعياني در دو طبقه احداث شده و از پشت قسمتي ديواركشي صورت گرفته و از سمت غرب، ديواركشي خشكه چين دارد و محدوده دقيق عرصه مشخص نمي باشد. دادبرده اعلام مي دارد كه عرصه ملك حدوداً قابل اندازه گيري است و حدوداً 1920 متر مربع مي باشد كه مقداري بابت حريم جاده عقب نشيني دارد. طبق برگه ارائه شده دادبرده، نامبرده دو دانگ از شش دانگ زمين به مساحت 1800 متر مربع را خريداري نموده است كه در حال حاضر ابعاد مندرج در وضعيت موجود با ابعاد قيد شده در مبايعه نامه ( 8 در 118 ) مطابقت ندارد. ملك مذكور به صورت قولنامه اي فاقد سند تفكيكي بوده و اجاره نامه اوقاف دارد و به صورت مُشاع و بدون تفكيك مي باشد. اجاره نامه اوليه به نام آقاي رحيم كبودي است كه ملك مذكور نيز بدون مجوز از آن جدا شده است و برابر اجاره نامه آقاي رحيم كبودي، اوقاف نيز از ملك مذكور داراي حقوق خود مي باشد. در حال حاضر مغازه احداث شده داراي فعاليت ضايعات فروشي است و در تصرف مستأجر به نام آقاي مرتضي ياسمي مي باشد و نامبرده از منافع آن، ذي نفع است. املاك مجاور ملك در اختيار آقايان رحيم كبودي و جامه شوراني مي باشد. در قسمت بر خيابان، ملك مذكور داراي اعياني دو طبقه با اسكلت فلزي بدون رعايت آيين نامه و بدون مجوز ساخت شهرداري در حد سفت كاري ديوار اطراف و سقف احداث شده است كه مساحت در هر طبقه در حد حدوداً 160 متر مربع مي باشد كه طبقه همكف محل فروش ضايعات و طبقه فوقاني نيمه كاره در حد سفت كاري ديوار و سقف است. ملك مذكور بنا به اظهارات دادبرده فاقد امتيازات آب و برق و گاز مي باشد. هيچ گونه كدركي دال بر بازداشت يا رهن ملك توسط دادبرده ارائه نگرديده و نامبرده اعلام نمود كه مِلك، آزاد مي باشد. با توجه به موارد فوق و شرايط خاص ملك اعم از اوقافي بودن، تفكيك هاي بدون رعايت مجوز قانوني، ساخت و ساز بدون مجوز شهرداري، كاربري ورزشي، خريد و فروش بدون رعايت نظامات اداري و موافقت اوقاف و وضعيت منطقه و محل مورد نظر و ابعاد نامتقارن و غير اصولي ملك ( كم عرض بودن آن در بر خيابان و طول زياد ملك) « ارزش كلي عرصه و اعيان معرفي شده توسط دادبرده، مبلغ 5/000/000/000 تومان( پنج ميليارد تومان) برآوُرد مي گردد. » ضمناً اندازه و ابعاد دقيق ملك با توجه به عدم سند و مدرك قانوني مالكيت كلاً توسط دادبرده اعلام گرديده است. معادل محكومٌ بِه، مقدار دو دانگ و هشتاد و چهار صدم دانگ( 2/84 ) است. طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در چهار راه بسیج- بلوار بنت الهدی- شعبه اول اجرای احکام مدنی- اتاق شماره 37 مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم و در روز و ساعت مقرر جهت شرکت در مزایده در اجرای احکام شعبه اول حقوقی ( اتاق 37 ) حاضر شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده، شروع می شود. هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد. شرکت کنندگان مزایده مکلفند 10 درصد بهاي مزايده را به حساب سپرده دادگستري با شماره 740100004056012907595698 IR نزد بانك ملي واريز نمايند في المجلس و فيش به دست در محل برگزاري مزايده حاضر شوند و در صورت افزايش قيمت و برنده شدن، 10 درصد ما به التفاوت را نيز به حساب سپرده واريز و همچنين باقیمانده آن را برنده مزايده حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند. در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه، دستور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود. در ضمن هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار می باشد. بدیهی است پس از انجام تشریفات و مراحل قانونی سند به نام خریدار منتقل خواهد شد. دادوَرز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان کرمانشاه- رحيم خدايي فر