ام وی ام -تیپ: X22-CVT -مدل:1400-رنگ:سفید

6000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920003166193
شماره آگهی:
140191460000563280
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

در پرونده ی کلاسه 0102247/6، در اجرای مفاد اجرائیه صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقی اسلامشهر مبنی بر محکومیت محکوم علیه آقای مهدی نوروزی سیردانی با وکالت آقای منصور جنابی طاهر به پرداخت مبلغ 9/045/250/000ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له آقای سلمان هاشم خانی با وکالت آقای مهدی آذرگشب و پرداخت مبلغ302/262/500ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ؛ حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح ذیل توقیف وازطریق مزایده جهت وصول محکوم به به فروش خواهد رفت:

نظریه کارشناسی:

با سلام و احترام

در اجرای قرار صادره در خصوص پرونده کلاسه ذکر شده ،بالا ضمن حضور و مطالعه اوراق پرونده و بازدید از یک دستگاه سواری ام وی ام ” به شماره انتظامی ” ۳۷۳ق ۸۸ ایران ۳۸ در آدرس” اسلامشهر سر سعیدیه پارکینگ ایثار نظریه کارشناسی خود را جهت هرگونه بهره برداری مقام محترم قضایی به شرح ذیل اعلام میدارم.

مشخصات وسیله نقلیه

نوع : سواری – سیستم ام وی ام -تیپ: X22-CVT -مدل:1400-رنگ:سفید- شماره انتظامی : ۳۷۳ ق ۸۸ ایران ۳8- شماره موتور ۰۰۰۵۳۷ -شماره شاسی 000517

شرح بازدید :

از خودروی فوق بازدید فنی به عمل آمد که بر اساس این بازدید مشخص گردید ، خودرو سالم و بی رنگ است – دارای خلافی به مبلغ 2/730/000تومان و کارکرد آن حدود ۲۲۰۰۰ کیلومتر است. علیهذا میزان ارزش ریالی خودرو با توجه به وضعیت حال حاضر آن جهت هرگونه بهره برداری مقام محترم قضایی ذیلاً اعلام میگردد.

نظریه کارشناسی : (تعیین قیمت)

با احترام ، با توجه به نوع ، مدل ، تیپ و سایر مشخصه های فنی اتومبیل با اطلاعات ذکر شده بالا و همچنین موارد اعلامی در شرح بازدید ، میزان ارزش ریالی خودروی مذکور برابر عرف روز بازار جمعاً مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۶ ریال ، معادل ” ششصد میلیون تومان تعیین میگردد.

خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را درکارت بانکی به همراه داشته باشد. 1- مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 1401/11/14 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به حساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.

سیروس صفری- دادورز اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/14