اموال منقول

571300000

توضیحات

9909983659200286

140009460000193861
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له  اميرحسين تاويلي پور  عليه  اميرحسين قاسم زادگان  مبلغ 2/571/750/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 88/952/000  ريال بابت هزينه دادرسي ، مبلغ ريال بابت خسارت تاخير تأديه از زمان صدور چک تا زمان اجراي حکم بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات اعلامي از بانک مرکزي و مبلغ ريال بابت نيم عشر دولتي مقداري از اموال ثالث اقاي محسن عربي شامل 51تخته فرش 12متري700شانه آکريليک و 1400تخته تابلو فرش واقع در جاده قديم کاشان قم بعد از پليس راه خيابان بوستان -انبار شرکت هنر فرش

توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ    1400/09/15  از ساعت 10  واحد اجراي شعبه  1 حقوقي به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به دايره اجراي شعبه  حقوقي دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي :  با توجه به مراتب فوق و ساير عوامل موثر در ارزيابي ، از نظر کارشناس محترم  هر تخته فرش 12 متري به مبلغ 53/000/000 ريال  و تابلو فرش  هر تخته به مبلغ  2/150/000 ريال و جمع کل اموال 5/713/00/000 ريال ارزيابي گرديده است .

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ    1400/09/15  از ساعت 10