اموال منقول

865600000

توضیحات

اموال منقول

کلیه مراحل این مزایده دربسترسامانه ستاد به نشانی www.setadiran.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08