اموال منقول (تعدادی لباس)

370500000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980242500390
شماره آگهی:
140068460000067642
شعبه صادر کننده:
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موچب پرونده اجرایی 9901029/128ج2 – از شعبه 128 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 9501245مورخه 95/11/12 -اجرائیه 960045 مورخه 96/02/20 محکوم له آقای بنیامین غفوری صنعتی فرزند بهمن – محکوم علیه آقای رضا رعیت -محکوم به 500/000/000ریال اصل خواسته -خسارت تاخیر تادیه 1/329/637/097ریال – هزینه کارشناسی 9/000/000 -حق الوکاله وکیل 13/200/000ریال – هزینه دادرسی – نیم عشر اجرای دولت 117/591/855ریال – حسب ارزیابی اموال منقوال (البسه ) به شرح ذیل می باشد .

پس از مطالعه پرونده و اطلاع از قرار کارشناسی صادره مبنی بر تعیین ارزش پایه مزایده اقلام توقیف شده، در مورخه ۰۳/۱۰/۹۹ به نشانی چهار راه امیر اکرم پاساژ علی طبقه چهارم واحد پنجم مراجعه نموده، با معرفی آقای حسین سلطانی از کل اموال مندرج در صورتجلسه توقیف اموال مورخه ۲۴/۹/۹۹ مامور محترم کلانتری بازدید به عمل آمد و اینک با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری، عمده بودن اقلام و همچنین کمیت و کیفیت به شرح ذیل ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر می‌گردد:

۱-تعداد ۸۰۰ عدد پیراهن توری دخترانه الوان به مارک پانامد دوخت ایران دارای سایز بندی و رنگ بندی، همگی استفاده نشده و نو هر یک به ارزش 970/000 ریال و مجموعا به ارزش 776/000/000 ریال.

۲-تعداد ۱۷۰۰ عدد جلیقه پسرانه چرم مصنوعی و پارچه الوان به مارک توتوبیبی دوخت ایران دارای سایز بندی و رنگ بندی همگی استفاده نشده و نو هر یک به ارزش 390/000 ریال و مجموعا 663/000/000 ریال.

نتیجا کل اموال مذکور مجموعا به مبلغ 1/439/000/000 ریال (یک میلیارد و چهارصد و سی و نه میلیون ریال) ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر می‌گردد.

پس از مطالعه پرونده و اطلاع از قرار کارشناسی صادره مبنی بر تعیین ارزش ۹۵۰ عدد جلیقه توقیف شده، در مورخه ۱/۱۱/۹۹ به نشانی چهارراه امیر اکرم پاساژ علی طبقه چهارم واحد پنجم مراجعه نموده، با معرفی آقای حسین سلطانی از تعداد ۹۵۰ عدد جلیقه پسرانه از جنس چرم مصنوعی و پارچه الوان به مارک توتوبیبی دوخت ایران دارای سایز بندی و رنگ بندی همگی به صورت استفاده نشده مندرج در صورتجلسه توقیف اموال مورخه ۳۰/۱۰/۹۹ مامور محترم کلانتری بازدید بعمل آمد.

نظریه کارشناسی : با در نظر گرفتن وضعیت روز بازار و عوامل موثر در قیمت گذاری، عمده بودن اقلام و کمیت و کیفیت، هر عدد جلیقه با مشخصات مذکور بمبلغ 390/000ریال و ۹۵۰ عدد مجموعا بمبلغ 370/500/000ریال (سیصد و هفتاد میلیون و پانصد هزار ریال) ارزش پایه مزایده ارزیابی و اعلام نظر می‌گردد.

تاریخ مزایده 1400/03/25 ساعت12 الی 12/30در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت الکترونیک در واحد مزایده اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید اموال منقول 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.25 ساعت12