اموال منقول(توتون)

1300000

توضیحات

شماره پرونده:
9609987169300496
شماره آگهی:
140091460000089596
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان شهر ري
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

در اجرای مفاد پرونده اجرایی کلاسه بایگانی 9900246 واصله از سوی شعبه اول دادگستری شهرستان سروستان به واحد اجرای احکام مدنی 3 دادگستری شهرری موضوع اجرائیه صادر ه له اقای حسن فرهاد نژاد فرزند صفر و علیه اقای حسن باقری راد شماره ملی دایر بر محکومیت بر پرداخت 355/000/000 تومان و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له و همچنین پرداخت 17/750/000 نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت که با توجه به توقیف مال منقول به شرح کارشناس زیر و ادرس شهرری گل حصار جاده اسماعیل اباد خ جنب پمپ گاز انبار بهروزی و در خواست انجام مزایده و فروش ان توسط اقای حسین فرهاد نژاد مراتب کارشناس به کارشناس دادگستری اقای حسین اهرامی باسمج در تاریخ 1399/12/12 ارجاع که ایشان مشخصات مال منقول را به این شرح خلاصه زیر بازدید و کارشناسی نموده اند که عبارت است از ا – 10 تن از قرار هر کیلو گرم توتون 1/300/000 ريال جمعا به مبلغ سپرده میلیارد ريال معادل یک میلیارد و سیصد میلیون تومان که با توجه به دستور دادگاه مطالبات محکوم له میزان قابل فروش از اموال منقول برابر قسمتی از مال توقیفی به میزان مطالبات به نرخ روز که در روز مزایده محاسبه و به همان میزان از توتون های توقیفی به فروش گذاشته خواهد شد مزایده در تاریخ 1400/3/23 در روز یک شنبه ساعت 11صبح در شهرری برگزار میگردد ، مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به بالاترين قيمت واگذار ميگردد . اشخاص مايل به شرکت در مزايده بايستي در زمان شرکت در مزايده 10% قيمت پايه را طي يک فقره چک تضمين شده در وجه اجراي احکام مدني يا دروجه حساب سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299031001 تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملي و کارت شناسايي ملي معتبر بياورند ( شرط حضور در جلسه مزايده براي خريداران ) در صورتيکه اشخاص تمايل بازديد از اموال را داشته باشند مي توانند تا 5 روز قبل از تاريخ مزايده با کارت شناسايي معتبر به محل اجرا مراجعه و با هماهنگي اجرا اقدام به بازديد از اموال نمايند پس از انجام مزايده بايستي برنده مزايده ظرف يک ماه از تاريخ انجام مزايده ( تاريخ فوق نسبت به پرداخت الباقي قيمت تعيين شده در مزايده را به حساب سپرده دادگستري شهرري پرداخت نمايند (واريز به حساب سپرده و ارائه قبض پرداختي به واحد اجراي احکام مدني دادگستري شهرري – ضمنا انجام مزايده حضوري بوده و طبق قانون اجراي احکام مدني در امور اموال منقول برگزاري گردد که با حضور نماينده دادستان بوده و اعتراض به مزايده توسط طرفين پرونده تا يک هفته از تاريخ مزايده قابل پذيرش توسط اجرا خواهد بود./ انتقال مورد مزایده توسط اجرای مدنی به برنده مزایده صورت می پذیرد.

علي سمايي – مدير اجراي احکام مدني 3 دادگستري شهرري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.23 ساعت11