اموال برقی ( کیس ، مانیتور . پرینتر….)

950000000

توضیحات

اموال برقی شامل کیس ، مانیتور ، پرینتر ،کپی و غیره

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/25