اموال اسقاط مرکز مرکز صحنه

12000000

توضیحات

لوازم خانگی

کلیه مراحل این مزایده دربسترسامانه ستاد به نشانی www.setsdiran.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13