اموال اسقاط مرکز شماره 2

100000000

توضیحات

تاسیسات

کلیه مراحل این مزایده دربسترسامانه ستاد به نشانی www.setsdiran.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13