اموال اسقاط مرکز شماره یک کرمانشاه

20000000

توضیحات

لوازم اداری

کلیه مراحل این مزایده دربسترسامانه ستاد به نشانی www.setsdiran.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13