امتیاز یکدستگاه کیوسک عرضه مطبوعات یاخچی آباد

5200000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000471115
شماره آگهی:
140168460000568144
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

مزایده : امتیاز یکدستگاه کیوسک عرضه مطبوعات متعلق به مرحوم آقای منوچهر لطفی خادملو فرزند سمیران درقبال مهریه محکوم له خانم زهرا اصیل عبدلی پور فرزند بهلول تا سقف تعداد 152 عدد سکه تمام بهار آزادی ومبلغ 531/000 ریال بعنوان خسارت دادرسی وپرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ 20/000/000 ریال درحق محکوم له وپرداخت نیم عشر دولتی درحق دولت به نشانی : تهران یاخچی آباد خ بهمنیار خ آموزگار روبروی درمانگاه 

آگهي مزايده امتیاز یکدستگاه کیوسک عرضه مطبوعات وامتیاز کیوسک : به موجب اجرائيه شماره 140168420000757779 مورخ 1401/06/09 موضوع مهريه صادره ازشعبه 239 دادگاه خانواده یک تهران محکوم علیها خانم فاطمه لطفی آذر خادملو فرزند حجت اله ومانیسا لطفی خادملو فرزند منوچهر ورقیه اصل عبدلی پور فرزند بهلول ( قیم مانیسا لطفی خادملو فرزند منوچهر) که محکوم مي باشند به پرداختتا سقف تعداد 152 عدد سکه تمام بهار آزادی ومبلغ 531/000 ریال بعنوان خسارت دادرسی وپرداخت هزینه کارشناسی به مبلغ 20/000/000 ریال درحق محکوم له خانم زهرا اصیل عبدلی پور فرزند بهلول بعنوان مهريه و پرداخت نيم عشر دولتي درحق دولت، که حسب تقاضاي محکوم لها در راستاي وصول محکوم به ازمزایده وفروش یک دستگاه کیوسک عرضه مطبوعات وامتیاز کیوسک متعلق به مرحوم آقای منوچهر لطفی خادملو فرزند سمیران (همسر محکوم له ) واقع درنشاني : تهران- به نشانی : تهران یاخچی آباد خ بهمنیار خ آموزگار روبروی درمانگاه مي باشد که تصوير گواهي انحصار وراثت صادره از مجتمع شماره یک شورا حل اختلاف شهرستان اسلامشهر که به موجب آن ضمن اعلام فوت مرحوم آقای منوچهر لطفی خادملو فرزند سمیران (همسر محکوم له خانم زهرا اصیل عبدلی پور فرزند بهلول) ورثه آن مرحوم یک همسربه نام خانم زهرا اصیل عبدلی پور فرزند بهلول(محکوم له ) ویک فرزند به نام مانیسا لطفی خادملو فرزند منوچهر با قیومیت خانم رقیه اصل عبدلی پور فرزند بهلول ومادر (خانم فاطمه لطفی آذر خادملو فرزند حجت اله گواهي گرديده است . که توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل توصيف وارزيابي شده است . ضمن انجام بررسيهاي لازم، ذيلاً نتايج بررسيها و نظريه كارشناسي تقديم ميدارد.نشاني : ياخچي آباد – خيابان بهمنيار – خيابان آموزگار – روبروي درمانگاه واحدي – شماره 452. به موجب تصوير نامه شهرداري، شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهرداري به شماره 924310/620 مورخ 5/9/1401، امتياز كيوسك عرضه مطبوعات واقع در نشاني خاني آباد نو – خيابان ميعاد جنوبي – خيابان آموزگار – روبروي مركز بهداشتي درماني واحدي – جنب زمين خالي، طبق قرارداد اعطاي امتياز بهره برداري از محل به آقاي منوچهر لطفي خادملو واگذار شده است.محل قرار گيري كيوسك با راهنمايي خواهانِ كارشناسي معرفي و موارد مربوطه مورد بررسي قرار گرفت. ضمناً در زمان بازديد، كيوسك فعال و مورد بهره برداري ميباشد كه بنابر اظهارات در اختيار مستاجر است.حدود صلاحيت كارشناس:اين نظريه كارشناسي در محدوده صلاحيت و خدمات تخصصيِ مربوطه و مبتني بر بررسي اسناد، مدارك و اطلاعات ابرازي و موجود در پرونده مي باشد. چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه مدارك، مستندات و اطلاعات ديگري ارائه شود كه در نتيجه گيري و نظريه كارشناسي موثر واقع باشد، مسئوليتي از اين بابت متوجه كارشناس منتخب نبوده و در صورت صلاحديد مقام محترم قضائي گزارش بايستي تجديد نظر گردد.نظريه كارشناسي :با عنايت به مطالب فوق الذكر و موقعيت محل و صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي و فارغ از هرگونه مسائل قضايي، حقوقي و مالي و قوانين شهرداري و اصناف مترتب بر كيوسك موصوف و در صورت اصالت اسناد و مدارك ابرازي و نبودن موانع قانوني و اداري و امكان انتقال به غير، بدون در نظر گرفتن حقوقي براي ديگران و بدهي هاي احتمالي به شهرداري و اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات و ارگانها، ارزش روز كيوسك عرضه مطبوعات در محل معرفي شده با مشخصات موجود و مشاهده شده، به نظر اينجانب جمعاً به مبلغ 5.200.000.000 ريال برابر با (پانصد و بيست ميليون تومان ) ارزيابي و اعلام نظر ميگرددمقرر است ملک از طريق مزايده در مورخ 1401/11/04 راس ساعت 8 . لغايت8:30 با حضور نماينده محترم دادستان در واحد مزايده مجتمع قضايي خانواده يک تهران مستقر در طبقه هم کف ضلع جنوبي واقع در اتوبان شهيد محلاتي – خ نبرد جنوبي – خ زمزم غربي مجتمع قضايي خانواده يک تهران به فروش برسد . لذا مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به کسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد .و 10 درصد بهاي پيش نهادي في المجلس از برنده مزايده اخذ وخريداربايد ظرف مهلت يکماه از تاريخ مزايده نسبت به توديع باقيمانده ثمن مزايده اقدام نمايد . دريافت فيش واريزي را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحويل نمايد . درغير اين صورت 10درصد واريزي را پس از کسر هزينه اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصي که مايل به شرکت در مزايده هستند مي توانند 5 روز قبل از مزايده با اين شعبه مراجعه نمايند تا مقدمات بازديد آنها از مورد مزايده فراهم گردد. و هزينه نقل وانتقال طبق مقررات بايستي پرداخت گردد.%

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/04