اقلام مازاد و فرسوده شامل پرینتر سدکو، تیپ سرور، کارتخوان ،دستگاه فکس و …

9680000000

توضیحات

اقلام مازاد و فرسوده شامل پرینتر سدکو، تیپ سرور، کارتخوان ،دستگاه فکس و … کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/02