اقلام مازاد و فرسوده شامل خودپرداز سالنی و دیواری و کاست خودپرداز

75320000000

توضیحات

اقلام مازاد و فرسوده شامل خودپرداز سالنی و دیواری و کاست خودپرداز کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/02