اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه/پژو 405 slx مدل 1390

200000000

توضیحات

)توضیحات الزم درخصوص مزایده فروش 8 دستگاه خودروی سواری(
– خودروها شامل :
.1 پژو 405SLX مدل 1390 با شماره موتور 13990011314قیمت کارشنایس: 2/000/000/000 ریال
.2 پژو 405GLX مدل 1392با شماره موتور 0181962K 124قیمت کارشنایس: 2/300/000/000 ریال
.3 پژو 405GLX مدل 1394با شماره موتور 0693923K124قیمت کارشنایس: 2/400/000/000 ریال
.4 پژو 405GLX مدل 1392با شماره موتور 0185062K 124قیمت کارشنایس: 2/300/000/000 ریال
.5 پژو 405GLX مدل 1394با شماره موتور 0681611K124قیمت کارشنایس: 2/500/000/000 ریال
.6 پژو 405GLX مدل 1394با شماره موتور 0693917K124قیمت کارشنایس: 2/500/000/000 ریال
.7 پژو 405GLX مدل 1392با شماره موتور 0185063K124قیمت کارشنایس: 2/100/000/000 ریال
.8 پژو 405GLX مدل 1392با شماره موتور 0175549K124قیمت کارشنایس: 2/300/000/000 ریال

ز
کلیه هزینه های تعویض پالک و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسیم و ن ی هزینه کارشنایس
خودرو ها بر عهده خریدار یم باشد.
رشکت در مزایده یم بایسیت – مبلغ
رش برای 5 درصد کت در مزایده
قیمت کیل خودرو به عنوان ودیعه
به حساب اعالیم این ادارهکل واریزگردد.
– این اداره کل در رد يا قبول يك ياكليه پيشنهادها مختار است.
– درج شماره همراه در مدارک ارسایل جهت پیگ یی های بعدی الزامیست.
– جهت بازدید حضوری به آدرس کرمانشاه خیابان بنت الهدی صدر اداره کل بنیادشهیدوامور
جهت اطالعات بیشی ی ایثارگران استان کرمانشاه با شماره
مراجعه شود و ن ی تلفن ز
ز 08338221103
اداره پشتیبان تماس حاصل نمائید.
– در صورت عدم رعایت هرکدام از موارد فوق،این اداره کل هیچگونه تعهدی در قبال پذیرش پیشنهاد
ارسایل ندارد