اتومبیل سواری پژو206هاچ بک

96000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980241600951
شماره آگهی:
140068460000067901
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده خودرو

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/9900498/119 -از شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران -اجراییه 990097مورخه 99/4/4 -دادنامه 9801776مورخه 98/10/23 محکوم له آقای حسین حق فلاح فرزند عزت اله -محکوم علیه خانم مرجان لگزیان فرزند رمضانعلی محکوم به مطالبه مبلغ -552/000/000ریال – 684/125/849 ریال خسارت تاخیر تادیه -(از مبالغ اعلامی 145/000/000 ریال وصول شده است ) -هزینه کارشناسی 22/000/000ریال – هزینه دادرسی 17/320/000ریال – نیم عشراجرای دولت 56/522/293ریال – حسب ارزیابی کارشناسی خودرو پژو 206 هاچ بک سفیدرنگ به شماره 438م81 ایران 44 مدل 1387 به شرح ذیل می باشد.

با سلام و احتراما در اجرای قرار کارشناسی مربوط به پرونده شماره 9900498 با لحاظ به پرونده و متشکبه و بازدید از خودرو در پارکینگ گمرک غرب شرح ذیل اظهار نظر می نمایم.

مشخصات اتومبیل :

اتومبیل از نوع سواری پژو 206 هاچ بک tu5 با رنگ سفید با مدل 1387 و با شماره انتظامی 438 م 81 ایران 44 و شماره شاسی 151494 و شماره موتور 13587004882 می باشد.

بازدید از اتومبیل : از اتومبیل شماره فوق بازدید بعمل آمد از قسمت های گلگیر سمت چپ آثار ورود خسارت دارد که باید بازسازی شود ـ قسمت پایین گلگیر عقب راست در قسمت هلالی آثار ورود خسارت دارد که آنهم می باید مورد بازسازی قرار گیرد و کیلومتر کارکرد 162276 و قیمت در حدود 50٪ می باشد.

قیمت : با توجه به مجموع مواد و مطروح و در نظر داشتن سنوات عمر خودرو و مدل اتومبیل و عرف روز بازار و تغیین بهاءبر مبنای پای کارشناسی قیمت خودرو معادل مبلغ 96/000/000تومان برابر مبلغ نود و شش میلیون تومان ارزیابی می گردد.

تاریخ مزایده 1400/03/22ساعت 10/30 الی 11 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت الکترونیک در واحد مزایده اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید خودرو 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.22 ساعت10/30