اتومبیل سواری پراید

450000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980213900620
شماره آگهی:
140068460000067226
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 190 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال منقول (اتومبیل)

بموجب پرونده کلاسه 9600245 ج ش و دادنامه صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی تهران محکوم له عباس امینی با وکالت وحید اکبری به طرفیت محکوم علیه حسین دهقان فرزند علی محکوم هستند به پرداخت مبلغ 33 عدد سکه بهار ازادی ریال در حق محکوم له فوق و پرداخت مبلغ 165/000/000 ریال بابت نیم عشردولتی با توجه به اینکه در قبال طلب محکوم له اموال محکوم علیه شش دانگ اتومبیل به شماره انتظامی 382 ج 38 ایران 66 توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 10 صبح الی 11 .صبح مورخه 1400/03/23 در دفتر دادرس اجرای احکام مدنی شعبه 190 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی شهید مطهری از طریق مزایده ازپایه نظریه کارشناسی قیمت 450/000/000 ریال معادل چهل و پنج میلیون تومان نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است .

شش دانگ اتومبیل به شماره انتظامی 382 ج 38 ایران 66 به رنگ خاکستری سواری پراید جی تی ایگس ای مدل 1389 برخی نقاط بدنه باز سازی شده است نقایص ظاهری از قبیل شیشه ها و چراغها و سپر ها و تایر ها 30 درصد و ارزش خودرو با وضعیت موجود 450/000/000 ریال بر مبنای قیمت پایه مزایده براورد و اعلام گردیده که از طریق مزایده به فروش میرسد .

اجرای احکام مدنی شعبه 190 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی شهید مطهری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.23 ساعت10