ابزار آلات کشاورزی

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9709988510200514
شماره آگهی:
140028460000014831
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش جوكار
تاریخ صدور:
1400/02/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

مديريت محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان ملاير

باسلام

مقرر است دستور فرماييد متن ذيل براي يکک نوبت در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار درج گردد

«آگهي مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم»

آگهي مزايده و فروش اموال غير منقول نوبت دوم به موجب دادنامه 9709978133302245 مورخ 97/12/21 صادر شده در پرونده کلاسه 972066 موضوع پرونده اجرايي کلاسه980038 اين اجرا ، محکوم عليه ابراهيم اميني محکوم است به پرداخت 800/000/000 ريال وجه نقد به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له عليرضا يعقوبي و مبلغ 78/000/000 ريال بابت هزينه اجرايي در حق دولت که با توجه به ابلاغيه ارسال شده به محکوم عليه در مهلت مقرر قانوني نسبت به اجراي حکم اقدامي بعمل نياورده بنا به درخواست محکوم له به منظور استيفاء محکوم به و هزينه هاي اجرائي قسمتي از اموال غير منقول محکوم عليه از سوي اجرا توقيف و توسط کارشاس رسمي دادگستري به شرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر است از ساعت 9 الي 10 مورخ1400/03/12 در محل اجراي احکام مدني جوکار از طريق مزايده بفروش برسد مزايده از قيمت پايه کارشناسي650/000/000 ريال به شرح ذيل شروع مي شود وبه هر شخص حقيقي يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليک از سوي دادگاه مربوطه ، مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيکه خريدار در مهلت يکماه مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد ، سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه ، مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد.ضمناً متقاضيان به شرکت در مزايده مي توانند در مدت 5 روز قبل مزايده با هماهنگي اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن به اين شرح است: موارد ارزيابي عبارتست از 1/ يک دستگاه پمپ آبياري مدل ويکائل با قدرت 100 اسب بخار همراه با شاسي و متعلقات از نوع پشت تراکتوري با حجم 120 مترمکعب در ساعت به ارزش 15/000/000 تومان 2 / دو دستگاه يونجه رديف کن خورشيدي 56 پره از نوع پشت تراکتوري هر کدام 10/000/000 تومان و جمعاً 20/000/000 تومان . 3 / يک عدد چيزل خاکورزي از نوع پنج تيغه هراه با کلوخ خرد کن به ارزش 15/000/000 تومان 4 / يک دستگاه يونجه چين بشقابي دوار از نوع پشت تراکتوري به ارزش 15/000/000 تومان ./////

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.12ساعت 9 صبح