ابزار آلات کشاورزی

680000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509988136300354
شماره آگهی:
140028460000018611
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش فيروزان (خزل)
تاریخ صدور:
1400/02/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول نوبت ( دوم )

نظر به اینکه ، به موجب دادنامه شماره 9609978136300407 صادره از دادگاه عمومی بخش خزل پرونده کلاسه 980161 حقوقی مطروحه در اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش خزل مال به شرح ذیل و با بهای کارشناسی مذکور از سوی محکوم له (بانک ملت ) معرفی گردیده است ، لذا در اجابت درخواست واصله جلسه مزایده به تاریخ 1400/03/24 و از ساعت 10 تا 11 صبح در واحد اجرای احکام بخش خزل برگزار می گردد. مال یاد شده به هر شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. پس از انجام مراحل قانونی و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد گردید ، متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مهلت پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده دیدن نمایند.

مال مورد مزایده :

شامل 1- یکدستگاه گاو آهن سه خیش سفید رنگ 2- یکدستگاه چیزل قرمز رنگ هفت خیشه 3- یکدستگاه موور و ریکمربوطه 4- یکدستگاه فارو وجین کن 5- 400 متر لوله آب چاه عمیق نمره 6 اینچ می باشد 2- در خصوص تعیین میزان قیمت و ارزش ریالی کل اموال توقیف شده فوق الذکر با توجه به مدت کارکرد اموال مذکور و با توجه به میانگین قیمت روز هرکدام از ادوات فوق الذکر و با در نظر گرفتن هزینه استهلاک سالیانه هر کدام از اموال مذکور ، بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد مجموعاً معادل 680/000/000 ریال (ششصد و هشتاد میلیون ریال) برآورد و اعلام می گردد،

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.24 ساعت 10